Skip navigation

Efterløn i udlandet

Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn. Men der gælder særlige regler.

Efterlønsmodtagere, der flytter til et andet EU-land, kan være berettiget til syge(for)sikring til udgift for Danmark

Med virkning fra den 1.5.2010 er modtagelse af efterløn blevet ligestillet med udøvelse af lønnet beskæftigelse.

Det betyder, at efterlønsmodtagere, der bor i eller flytter til et andet EU-land, er berettiget til at blive optaget i bopælslandets sygeforsikring til udgift for Danmark på samme måde som personer, der er udstationeret til arbejde, hvis de da ikke har lønnet beskæftigelse i deres bopælsland

Vejle Kommune kan hjælpe efterlønsmodtagere, som udrejser fra kommunen med at blive optaget i bopælslandets sygesikring, hvis der forevises dokumentation for, at der på ansøgningstidspunktet udbetales efterløn og det er aftalt med den udbetalende a-kasse, at den fremtidige udbetaling fortsætter under ophold i udlandet.

 

Dokumentation til bopælslandet

Efterlønsmodtagere, der bor i eller flytter til et andet EU-land, skal indtil videre have en blanket E106 til brug for registrering i det nye bopælslands offentlige/lovpligtige sygesikring. (Blanketten bruges dog ikke i forhold til Finland og Sverige)

Efterlønsmodtagere har også ret til et EU-sygesikringskort til brug under midlertidige ophold uden for deres bopælsland i andre EU-/EØS-lande og Schweiz.

EU-sygesikringskortet kan udstedes med en gyldighedsperiode maksimalt svarende til den faktiske efterlønsperiode.

Ved anmeldelse af udrejse, skal efterlønsmodtageren aflevere det almindelige gule sundhedskort, men har i stedet ret til et særligt sundhedskort til brug i Danmark.

Det særlige sundhedskort kan udstedes med op til 2 års gyldighed, dog højst med gyldighed indtil efterlønsmodtageren fylder 65 år.

Regler for efterløn afhænger af landet

Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn. Men der gælder særlige regler, som din a-kasse kan oplyse dig om.

I alle andre lande kan du opholde dig midlertidigt i sammenlagt tre måneder hvert kalenderår, uden at det får betydning for din efterløn.

Du skal altid give a-kassen besked, hvis du tager til udlandet uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz. Det gælder også for kortere ferier.

A-kassen standser udbetalingen af efterløn ved din udrejse, hvis du på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast bopæl uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller i Schweiz. Du kan søge om at få genoptaget udbetalingen af efterløn, når du igen tager ophold inden for områderne.

Der gælder særlige regler for din ret til at modtage efterløn i udlandet, hvis du er udsendt for en dansk arbejdsgiver. Din a-kasse kan vejlede dig nærmere om reglerne.

Når det drejer sig om social sikring på tværs af EU-grænser, er efterlønsmodtagere ligestillet med lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Hvilke lande er en del af EU/EØS og Norden?

EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EU-landene kaldes sammen med Island, Liechtenstein og Norge for EØS-landene på baggrund af en aftale mellem EU og de tre lande.

De nordiske lande er Sverige, Norge, Island og Finland.

Hvis du vil klage

A-kasserne træffer afgørelser om efterløn. Du kan klage over a-kassens afgørelser til Center for klager over Arbejdsløshedsforsikring. Du skal sende klagen til a-kassen, som derefter videresender den. Hvis du er uenig i Center for klager over Arbejdsløshedsforsikrings afgørelse, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Denne side er sidst opdateret: 06.03.2013

Kontakt

Vejle Kommune
Team Specialsygesikringen
Skolegade 1
7100 Vejle

Tlf. 76 81 01 74

sygesikring@vejle.dk