Skip navigation

Personlig og praktisk hjælp samt hjælpemidler

Her på siderne får du information om den personlige pleje og den praktiske hjælp, du kan blive visiteret til, hvis du har behov for hjælp. Vi vil på siderne informere dig om Vejle Kommunes serviceniveau. Du skal vide, hvornår du kan få hjælp, og hvad du kan få hjælp til. Du finder også vores indsatskatalog på siden.

Personlig og praktisk hjælp

Der ydes hjælp i hele kommunen uanset boligform.
Målet er, at hjælpen først og fremmest skal gå til dem, der har mest brug for det.

Hjælp til selvhjælp

Den personlige og praktiske hjælp er hjælp til selvhjælp. Det er vigtigt, at du får hjælp til at bevare de færdigheder, du har. Måske kan du også få genoptrænet færdigheder du ikke længere troede, du kunne klare. Herved får du mulighed for at klare dig selv længst muligt.
Vejle Kommune skal hjælpe med de opgaver, som du midlertidig eller varigt ikke selv kan klare eller kun vanskeligt kan klare på egen hånd.

Det betyder, at du og hjælperen arbejder sammen om at udføre de forskellige opgaver. Hjælperen skal ikke gøre tingene for dig, men sammen med dig. Du skal deltage i alle de opgaver, som du kan klare.

Midlertidig eller varig hjælp

Ifølge Serviceloven § 83 skal Vejle Kommune tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp, hvis du, som borger på grund af fysik eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke kan varetage opgaven selv. Hjælpen kan gives midlertidigt eller varigt, hjælpen er gratis.

Du kan få midlertidig personlig og praktisk hjælp, hvis du er syg i en begrænset periode.

Du kan få varig personlig og praktisk hjælp, hvis du har en varig svækkelse, kronisk lidelse eller sygdom.

Hjælpen vurderes løbende

Den bevilligede hjælp vurderes løbende for at finde ud af om hjælpen skal forsætte uændret, stoppes, sætte ned eller om du har brug for mere hjælp, hvis du har fået det dårligere. Du og leverandøren af hjælpen har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i husstanden, som gør, at du eller din ægtefælle bliver i stand til at varetage en opgave, som der gives hjælp til.

Klagemulighed

Ønsker du at klage over hjemmehjælpen skal du henvende dig til Myndighedsafdelingen.
Se klagevejledning.

Denne side er sidst opdateret: 11.01.2017