Skip navigation

Grundvand

I Vejle Kommune indvinder vi grundvand til forskellige formål - f.eks. til drikkevand og markvanding.

Her kan du indberette vandmængder

Du skal indberette, hvor meget grundvand, du har pumpet op i året, der er gået.

Indberet vandmængder her (nyt vindue)

Du skal indberette din indvinding for 2016 senest 1. februar 2017. Du kan finde vejledninger her:

Vandværker
Markvanding og andre enkeltanlæg

Baggrund
Hvis du ejer et vandforsyningsanlæg, der kræver en tilladelse til at indvinde grundvand, skal du registrere, hvor meget vand, du pumper op. Hvert år skal du indberette det til kommunen før 1. februar.

Vi tjekker oplysningerne og giver dem videre til staten 1. april. Herefter kan du finde alle data i Jupiter hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (www.geus.dk).

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

I indsatsplanerne skal vi sikre rent drikkevand til borgerne på en bæredygtig måde. Der er udpeget indsatsområder i landplandirektivet (den tidligere Regionplan for Vejle Amt). I alle indsatsområder skal der laves en geologisk og arealmæssig kortlægning. Det er Naturstyrelsen, Ribe, der laver denne kortlægning for indsatsområderne i Vejle Kommune.

Når kortlægningen er færdig, skal kommunen udarbejde en indsatsplan. I indsatsplanen finder du:

  • Gennemgang af den geologiske og arealmæssige kortlægning af området
  • Oversigt over hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand indenfor området
  • En tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod forureningskilder, og hvem der skal udføre den
  • Oversigt over hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang

Før en indsatsplan kan godkendes politisk bliver den præsenteret for et koordinationsforum. I Vejle Kommune kalder vi dette forum for H2O Vejle.

 

Her er vi i gang

Vork-Vandelområdet
Staten har afsluttet den geologiske kortlægning af området. Kortlægningen er nu i høring.

Hedenstedområdet
Vejle Amt sendte indsatsplan for Hedenstedområdet i høring. Høringen blev afsluttet 1. april 2007. Der er imidlertid sket store ændringer i indvindingsplanerne i området. I dette område er TRE-FOR i gang med at etablere 2 nye kildepladser. Derfor vil indsatsplanen blive ændret væsentligt, og den vil komme i høring igen. Arbejdet med de nye kildepladser er nu så langt, at et nyt udkast til indsatsplanen er sat i gang. Indsatsplanen laves i samarbejde med Hedensted Kommune. Vejle Kommune og Hedensted Kommune har besluttet, at lave en indsatsplan, der dækker både Hedensted- og Lindvedområdet. Følg det videre arbejde her

Lindvedområdet
Den geologiske kortlægning er nu afleveret fra Naturstyrelsen til Vejle Kommune. Følg det videre arbejde her

Giveområdet
Indsatsplanen blev endeligt godkendt i 2014.

Follerupområdet
Indsatsplanen blev endeligt godkendt i 2010.

Børkopområdet
Indsatsplanen blev udarbejdet af Vejle Amt.

Kongstedområdet
Indsatsplanen blev udarbejdet af Vejle Amt.

 

Denne side er sidst opdateret: 04.01.2017