Skip navigation

Pasningsgaranti og anvisningsregler

- sådan fordeles pladserne

Vejle Kommune har pasningsgaranti – det betyder:

 • Pasningsgarantien gælder for børn over 26 uger
 • Dog er pasningsgarantien 30 uger, hvis forældrene har 26 eller flere ugers barselsorlov
 • Forældre er garanteret en plads 3 måneder efter de har søgt en plads

Bemærk:

 • Pasningsgarantien omfatter ikke plads i et bestemt dagtilbud eller område
 • Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der er anvist en plads i Vejle Kommune

 

Sådan fordeles pladserne (anvisningsregler og venteliste)

 • Det er alene Pladsanvisningen, der anviser pladser i dagtilbud. Medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje henviser altid borgere til at rette forespørgsler til Pladsanvisningen. 
 • De første ledige pladser anvendes til at indfri pasningsgarantien - vi tilstræber at forældrenes ønsker imødekommes.

 

Herudover kan der ved fordelingen af pladserne også tages hensyn til:  

 • Bopælsområde; der anvises som udgangspunkt pladser i det lokalområde familien bor, medmindre familien har et andet ønske, der kan efterkommes. Undtagelsesvist kan det være nødvendigt i en periode at anvise pladser uden for bopælsområdet.
 • Søskende; det tilstræbes at anvise pladser i dagtilbud, hvor der på det pågældende tidspunkt for opstart er indskrevet søskende, hvis dette er ønsket og hvor der vel og mærke er plads.
 • Åbningstider; der tilstræbes at anvise pladser, der matcher familiens dokumenterede pasningsbehov.
 • Børn med specialpædagogiske behov; der anvises som udgangspunkt pladser til børn med særlige behov efter indstilling fra samarbejdspartnere i kommunen og efter aftale med dagtilbuddet.
 • Sammensætningen af børn i institutionen; der tilstræbes at anvise pladser, så der er en hensigtsmæssig køns-, alders- og/eller etnicitetsfordeling.

Kriterierne er prioriterede, så bopælsområdet er det vigtigste og søskendekriteriet er det næst vigtigste. De øvrige kriteriers vægtning afhænger af de konkrete forhold.

Hvis der ikke er særlige forhold, der skal tages hensyn til ved fordelingen af pladser, vil det ældste barn få den første ledige plads, når flere familier ønsker samme plads.

Pladsanvisningen kan afvise at efterkomme ønsker om plads uden for bopælsområdet, hvis der er behov for pladsen til at opfylde pasningsgarantien i bopælsområdet.

Når en familie har fået tildelt en alderssvarende plads i eget bopælsområde, kan man ikke stå på venteliste til et andet alderssvarende tilbud. Barnet kan kun overflyttes til et andet dagtilbud med pladsanvisningen godkendelse.

 

Hvis dit barn har fået tilbudt en plads udenfor eget bopælsområde eller du siger nej tak til den tilbudte plads:   

 • Kan du få dit barn skrevet på venteliste til den ønskede institution eller område.
 • Ancienniteten på ventelisten er den oprindelige dato, hvorfra barnet senest er sikret en plads i et dagtilbud (garantidatoen).
 • Placeringen på ventelisten er vejledende og kan ændre sig løbende, da de første ledige pladser altid anvendes til at indfri pasningsgarantien eller anvisning af pladser til et barn med specialpædagogiskbehov.

 

Overflytning af indmeldte børn i dagtilbud: 

 • Dagplejebarnet flyttes først til en daginstitution, når barnet bliver tre år, med mindre dagplejepladsen skal bruges af et andet barn (med dagplejepædagogens faglige accept).
 • Vuggestuebarnet i en integreret institutioner kan flyttes til børnehave før tre års fødselsdagen, og forældrebetalingen opretholdes til barnet fylder tre år, idet ressourcetildelingen opretholdes som vuggestueplads.
 • Børnehavebarnet flyttes/udmeldes, når det begynder i 0. klasse, f.eks. 1. august, hvis barnet ønskes udmeldt før 1. august kan dette ske via den digitale pladsanvisning. Pladsanvisningen kan allerede i februar/marts begynde at flytte kommende skolebørn til et førskoletilbud.


Udmelding  

 • Udmeldingen skal ske via den digitale pladsanvisning med en måneds varsel fra den 1. eller 15. i en måned. 


Garantiordning 

 • Familier der midlertidigt ønsker at tage deres barn ud af institutionen, kan garanteres en plads i samme institution. I hvert enkelt tilfælde træffes aftale om betingelserne. Garantien er for en afgrænset periode – minimum tre måneder og højest et halvt år. Garantiordningen omfatter ikke Dagplejen.

 

Bemærk  

 • Når familien har fået tildelt et dagtilbud i eget bopælsområde, kan barnet normalt ikke længere stå på en venteliste til et andet alderssvarende dagtilbud

Du kan altid se dit barns placering på ventelisten via  Den Digitale Pladsanvisning

Ventelisterne er interne arbejdspapirer og er derfor undtaget for aktindsigt efter Offentlighedsloven.

 

 

Denne side er sidst opdateret: 11.11.2016