Skip navigation

Jeg er blevet syg

Når du er sygemeldt og får sygedagpenge, eller din arbejdsgiver får sygedagpengerefusion, vil vi i Jobcentret jævnligt indkalde dig til samtaler for at støtte dig i hurtigst muligt at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvis du er sygemeldt i mindre end otte uger:

- Er der en forventning om, at du vil være fuldt raskmeldt inden for otte uger fra din første fraværsdag, vil du primært have kontakt med din arbejdsgiver.

- Hvis du er ledig, vil din kontakt med jobcentret fortsætte som hidtil, og du skal som udgangspunkt fortsætte med de tilbud, du er i gang med.

Hvis du er sygemeldt i mere end otte uger:

- Forventes du sygemeldt mere end 8 uger, skal du sideløbende med din behandlingsindsats have en virksomhedsvendt indsats, der kan hjælpe dig til hurtigst muligt at vende tilbage i arbejde – enten på fuld tid eller gradvist. Hvis du er ledig, skal indsatsen hjælpe dig med igen at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette kan bl.a. ske via virksomhedspraktik.

- Forventes du sygemeldt mere end 8 uger og er der, ud over de helbredsmæssige forhold, andre udfordringer fx sociale forhold, der har betydning for dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, kan Jobcentret vurdere, at du skal have en tværfaglig indsats. Du vil i så fald få en koordinerende sagsbehandler og på et møde med kommunens rehabiliteringsteam fastlægger I sammen, hvad der skal til, for at du kan vende tilbage i arbejde. Hvis du er ledig, finder I frem til, hvad der skal til, for at du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Tidlig indsats – Fast track
Normalt indkalder jobcentret dig til en første samtale, lige før du har været sygemeldt i otte uger. Med en ny såkaldt fast track ordning får du mulighed for at få en samtale med jobcentret endnu tidligere, hvis du mener, at en ekstraordinær tidlig indsats kan hjælpe dig hurtigere tilbage i job eller - hvis du er ledig - hjælpe dig med at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Du skal selv bede Jobcentret om en fast track samtale inden for de første fem uger af din sygdom.
Du vil komme til samtale 14 dage efter, du har bedt om en fast track ordning. Samtalen vil ofte foregå på din arbejdsplads med deltagelse af din arbejdsgiver med henblik på arbejdspladsfastholdelse. Til samtalen drøfter du og beskæftigelseskonsulenten samt evt. din arbejdsgiver, hvad der skal til, for at du kan vende tilbage til dit job eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være en delvis raskmelding, ændring af arbejdsopgaver, en virksomhedspraktik, tilknytning af Jobcentrets Fastholdelsesteam med henblik på hjælpemidler m.m. eller en aftale om, at din arbejdsgiver fra din første sygedag får en refusion, der nedsætter udgifterne i forbindelse med dit sygefravær (§56 aftale).
Er du i arbejde og sygemeldt, kan din virksomhed også bede om fast track til dig. Det vil typisk være noget, du aftaler med din arbejdsgiver. Du vil altid få besked fra jobcentret, hvis din arbejdsgiver har bedt om fast track. Ønsker du også selv en fast track ordning, skal du kontakte jobcentret inden to dage og bekræfte din arbejdsgivers anmodning. Du er nemlig ikke forpligtet til at deltage i en fast track samtale.

Hvis du ønsker fast track i forbindelse med din sygemelding kan du kontakte Virksomhedsservice i Jobcentret direkte på tlf. 76 81 62 00 eller på mail virksomhedsservice@jobvejle.dk indenfor de første 5 uger af din sygemelding.

Muligheder som sygemeldt

Delvis sygemeldt
Hvis du i en periode ikke kan arbejde på fuld kraft på grund af din sygdom eller behandling, kan delvis raskmelding være løsningen. Måske kunne du fritages for nogle arbejdsopgaver i en periode eller flyttes til en anden funktion. Selv en lille tilknytning til din arbejdsplads er med til at afkorte din sygefraværsperiode.
Delvis raskmelding kan også bruges, hvis du f.eks. har brug for at starte gradvist op i dit job efter længere tids sygdom.
Den store fordel ved delvis raskmelding er, at du bevarer kontakten til din arbejdsplads og dit arbejde.

Lønmodtager
Det er et krav, at dit sygefravær er på mindst 4 timer pr. uge, ellers vil du blive betragtet som fuldt arbejdsdygtig. Som hovedregel vil du også blive betragtet som fuldt arbejdsdygtig, hvis du har en fuld arbejdsdag. I særlige tilfælde kan du dog lave særaftaler med din beskæftigelsessagsbehandler om timetallet.
Arbejdsledig og understøttelsesberettiget medlem af en a-kasse
Du har ikke mulighed for at stille dig til rådighed i a-kassen, hvis du kun er delvis arbejdsdygtig. Derimod har du mulighed for at finde et deltidsjob og modtage sygedagpenge for de timer, du fortsat er uarbejdsdygtig i.
Virksomhedspraktik
Såfremt du ikke har en arbejdsgiver, hvor du har mulighed for at delvis raskmelding eller dine arbejdsopgaver ikke er forenelige med din helbredsmæssige situation, kan Jobcentret give dig et tilbud om virksomhedspraktik, for at fremme din tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Kurser og uddannelse
Du har mulighed for at deltage i undervisning under din sygefraværsperiode.

Erhvervsmæssig uddannelse
(f.eks. undervisning på HF-niveau eller merkonom-studier).

Hvis du er startet på uddannelsen før du blev sygemeldt, kan du fortsætte uddannelsen i ubegrænset omfang. Dog skal din deltagelse være forenelig med din sygebehandling, så du ikke forlænger din sygeperiode.
Hvis du starter på uddannelsen, efter du er blevet sygemeldt, må du højst deltage i erhvervsmæssig uddannelse i 6 timer pr. uge.

Ikke erhvervsmæssig uddannelse
(f.eks. uddannelse på folkeskoleniveau, kortere kurser som f.eks. pc-kørekort eller bogføringskursus).

Denne form for uddannelse må du deltage i i ubegrænset omfang. Dog skal det være foreneligt med din sygebehandling, så du ikke forlænger din sygeperiode.

Denne side er sidst opdateret: 04.01.2015