Skip navigation

Vedtægter, regnskab og revision for foreninger

Læs om krav til vedtægter, regnskab og revison for foreninger

Hvad skal en vedtægt indeholde?


En vedtægt er ”foreningens spilleregler” - og skal indeholde de grundlæggende og væsentligste regler for foreningens virke.


Ifølge bekendtgørelsen skal vedtægten indeholde oplysninger om: 

 1. Foreningens formål.
 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
 4. Foreningens hjemsted.
 5. Betingelser for medlemskab.
 6. Tegningsret for foreningen.
 7. Procedure for vedtægtsændringer.
 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør – skal tilfalde almennyttige formål.

Bestyrelsen er ansvarlig over for Byrådet for brugen af modtagne tilskud, anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for forenings virksomhed. Husk at hele bestyrelsen skal underskrive regnskabet.

Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen (Folkeoplysningslovens § 5 stk. 4) 

 • Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler med mere til foreningen.
 • Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler med mere til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler med mere til foreningen.
 • Ejere af lokaler med mere, der udlejes til foreningen.
  Dog: Omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.

 

Krav til regnskab vedrørende foreningsaktiviteter

Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i Folkeoplysningsloven eller af Byrådet. Regnskabet skal dokumentere deltagernes samlede egenbetaling ved foreningsvirksomheden. Regnskabet kan indkaldes stikprøvevis. Regnskabet skal være attesteret af foreningens revisor og underskrevet af hele bestyrelsen.

Hvis de udbetalte tilskud ikke er anvendt efter gældende love og regler, kan der ske tilbagebetaling eller modregning i det kommende års tilskud. Byrådet kan også undlade at yde tilskud eller anvise lokaler for en periode, hvis foreningen ikke overholder fastsatte regler.

Kultur og Fritid kan indhente oplysninger, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne.

Folkeoplysningslovens §31: Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet opstår ved en retsstridig handling eller undladelse, som sker forsætlig eller uagtsom. Herudover hæfter bestyrelsen ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.

 

Krav til revisor

Normalt revideres foreningsregnskaber af en foreningsvalgt revisor. Ved regnskaber fra foreninger, som modtager mere end 1.000.000 kr. i tilskud, skal disse dog altid revideres af registreret eller statsautoriseret revisor.
Bekendtgørelsens §19 siger, at ”Foreninger skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.”

Revisor skal kontrollere om regnskabet er rigtigt, og om foreningen har overholdt loven og de kommunale tilskudsregler. Bl.a. om foreningens oplysninger (medlemslister) til brug for beregning af tilskud er korrekte, og at der er dokumentation for medlemsindbetalingerne.

Revisor forsyner det reviderede regnskab med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med ovennævnte regler. Evt. forbehold skal fremgå af påtegning.


Beretning

På foreningens generalforsamling skal der fremlægges beretning for året. Denne beretning kan indkaldes stikprøvevis.

Denne side er sidst opdateret: 19.02.2015