Skip navigation

Ejendomsskat

Når man ejer fast ejendom, skal man betale ejendomsskat (grundskyld) til kommunen. Grundskyld udgør 27,75 promille af ejendommens beskatningsgrundlag, som er en værdi SKAT har beregnet i forbindelse med Ejendomsvurderingen.

Rentesats ved manglende betaling af ejendomsskat er fastsat til 0,5% i 2017 pr. påbegyndt måned.

Ejendomsskattebilletten er udsendt i december 2016. Der er betalingsfrist den 5. januar 2017 for 1. rate og 5. juli 2017 for 2. rate.

Ifølge Ejendomsskattelovens § 27 stk. 2 fastsættes renten ved manglende betaling af ejendomsskatten efter Opkrævningslovens §7 stk. 2.

 

Ejendomsskattebillet

Ejer du fast ejendom, så kan du hente din ejendomsskattebillet her ejendomsskattebillet via selvbetjening

 

Med virkning fra 2003 blev der i den kommunale ejendomsskattelov som supplement til skattestoppet indført et loft over stigningen i den afgiftspligtige grundværdi for de enkelte grundejeres påligning af grundskyld - det såkaldte grundskatteloft. Ordningen blev indført med det formål at begrænse stigningen i ejendomsskatten ved at indføre et loft over, hvor meget den enkelte grundejers grundskyld ved uændret grundskyldspromille kan stige i det enkelte år.

Grundskatteloftet indebærer, at den aktuelle grundværdi hvert år skal sammenlignes med sidste års afgiftspligtige grundværdi tillagt en reguleringsprocent (den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag plus 3 pct. - dog max. 7 pct.). Den laveste af de to værdier bliver skatteårets afgiftspligtige grundværdi, som lægges til grund ved beregningen af grundskylden.

Hvis den aktuelle grundværdi - efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld - således er højere end det foregående skatteårs afgiftspligtige grundværdi tillagt reguleringsprocenten, beregnes grundskylden på baggrund af sidstnævnte værdi.

Er den aktuelle grundværdi - efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld - derimod lavere end det foregående skatteårs afgiftspligtige grundværdi tillagt reguleringsprocenten, beregnes grundskylden på baggrund af den førstnævnte værdi. Det seneste år, hvor den afgiftspligtige grundværdi er lig med den aktuelle grundværdi efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, betegnes basisåret i relation til beregning af grundskatteloftet.

Den i finansloven udmeldte fastfrysning af grundskylden er ikke implementeret i forbindelse med ejendomsskatteopkrævningen for 2016. Det er endnu uvist hvorledes og hvornår ændringen, for de berørte ejendomme bliver gennemført.

Desuden beskattes visse erhvervsejendomme tillige af bygningsværdien (dækningsafgift).

Sammen med ejendomsskatterne opkræves også andre beløb, f.eks. renovationsafgift, skorstensfejerafgift m.m.

Vejle Kommune opkræver statsafgifter for ledningsført vand og statsafgifter for spildevand for de ejendomme, der er tilsluttet et vandværk med mindre end 10 forbrugere eller har egen vandforsyning og/eller eget spildevandsanlæg. Statsafgifterne opkræves via skattebilletten. Afgifterne beregnes ud fra en aflæsning af vandmåler pr. 30. sept. og alle ejendomme med måler får tilsendt aflæsningskort fra kommunen. Øvrige ejendomme opkræves efter fast enhed 170m3 (bolig) eller 70m3 (sommerhus).

Bemærk:

Afgiften for ledningsført vand er forhøjet med virkning fra 1. januar 2015. Hertil kommer drikkevandsbidraget, som skal betales udover den almindelige afgift i perioden 2012 – 2020. (Bidraget udgør 39 øre pr. kubikmeter vand i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017 og 19 øre pr. kubikmeter vand i perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2020). Yderligere information vedr. afgifterne findes på SKAT´s hjemmeside.


Statsafgifterne for spildevand er forhøjet med virkning fra 1. oktober 2014. Yderligere information vedr. afgifterne findes på SKAT’s hjemmeside.

Du modtager ejendomsskattebilletten hvert år november/december.

Byrådet fastsætter ejendomsskatten (grundskyldspromillen) en gang om året, samtidig med at budgettet for næste år vedtages.

I Vejle Kommune beregnes ejendomsskatterne efter følgende satser i 2016:

Grundskylds promille: 27,75
Erhvervsdækningsafgift promille: 4,250 

 

Denne side er sidst opdateret: 19.12.2016