Skip navigation

Alkoholbevilling

Efter restaurationsloven må stærke drikke kun serveres i virksomheder med alkoholbevilling. Bevillingen gives af Bevillingsnævnet efter forhandling med politiet.

Hvem skal have alkoholbevilling

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

Hvem kan få alkoholbevilling

Alkoholbevilling kan kun gives til personer, der opfylder følgende betingelser:

 • er fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år
 • ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål
 • der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 2 og 4, er til hinder for meddelelse af bevillingen

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber mv., der opfylder følgende betingelser:

 • direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i restaurationslovens § 13, stk. 1, nr. 2 og 3
 • der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 1, 2 og 5 er til hinder for meddelelse af bevilling

Hvem giver alkoholbevilling

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven. Det er også Bevillingsnævnet, der giver tilladelse til udvidet åbningstid.

Midlertidig alkoholbevilling gives af Vejle Lokalpoliti. Det er også Vejle Lokalpoliti, der udsteder næringsbrev.

Bevillingsnævnet holder møde én gang i måneden.


Bevillingsnævnet består af:

 • Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) (formand)
 • Torkild Christensen (O)
 • Alex Vejby Nielsen (A)
 • Morten Skovlund (A)
 • Poul Jørgensen, Horesta
 • Henning Troelsen, 3f
 • Frede Nissen, Vejle Lokalpoliti


Hvordan søger man om alkoholbevilling


Ansøgning sendes til:

Sydøstjyllands Politi
Ledelsessekretariatet
Tilladelsessektionen
Holmboes Allé 2
8700 Horsens

Bevillingsnævnets sekretariat og Vejle Lokalpoliti arbejder sammen om sagsbehandlingen af sagerne.

Hos sekretariatet kan man få blanketter til ansøgning om alkoholbevilling, restaurationsplan, forskrifter om støjkrav mv.

Blanketterne kan også hentes på Politiets hjemmeside:www.politi.dk

Sammen med ansøgningen skal der afleveres en uddybende beskrivelse vedrørende restaurationens koncept, herunder beskrivelse af størrelse, indretning, kundegruppe, åbningstid o.l.

Sekretariatet undersøger sammen med politiet, om betingelserne for at få alkoholbevilling er opfyldt. Sekretariatet indhenter i den forbindelse oplysninger Skat, om ansøgeren skylder skat og moms.

Hvis du/I har spørgsmål til, hvordan man søger alkoholbevilling mv. er du/I velkommen til at kontakte Helle Liebergreen Johansen telefon 76 81 15 31  eller på mailadressen: hlijo@vejle.dk.


Åbningstider
Den generelle lukketid er til kl. 02. Det betyder, at alle restaurationer skal være lukket mellem kl. 02 og 05.

Det gælder dog ikke restaurationer med tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.

Restaurations- og Bevillingsstrategi

Restaurations- og Bevillingsstrategien gælder for alle kommuner i Sydøstjyllands Politikreds - Horsens, Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted og Skanderborg.

Du kan se Restaurations- og bevillingsstrategien her.

Formålet med strategien er at skabe ensartethed og gennemsigtighed i administrationen af de regelsæt, der regulerer kriterierne inden for restaurations- og bevillingsområdet. Hermed sikres bl.a. at ansøgeren får en ensartet og korrekt behandling.


Det er også formålet:

 • at skabe gode rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for borgere og gæster,
 • at fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder i passende balance inden for de forskellige kategorier, 
 • at sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende miljø, herunder bl.a. hensyntagen til de visuelle,  fysiske og tekniske forhold,
 • at mindske generne over for de omkringboende,
 • at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning ved at sætte fokus på kvalitet, betjening, produkt og oplevelse,
 • at modvirke markedsføring af billige alkoholiske drikkevarer rettet mod børn og unge,
 • at modvirke salg, køb og indtagelse af narkotiske stoffer i restaurationsmiljøet,
 • at sikre ro og orden i festmiljøet ved et tæt samarbejde mellem de involverede parter - herunder anvendelse af visitationszoner og karantæne/forbudsregler,
 • at kommunerne efter behov i samarbejde med Politiet etablerer videoovervågning af sammenhængende restaurationsmiljøer jf. lovgivning og kommunernes planer for placering af restaurationer, og
 • at modvirke ulovlig forskelsbehandling.

Strategien revideres som minimum ved starten af en ny byrådsperiode, så den altid er tilpasset de aktuelle forhold i samfundet og restaurationsmiljøet. 

Denne side er sidst opdateret: 10.01.2017