Skip navigation

Fritstående skilte

Butikker og erhverv der har facade ud mod gågade/fortov må opstille højest 1 skilt på arealet foran butikken.

Diverse vejdriftsbilleder

1. Almindelige bestemmelser

Regulativet er gældende på vejarealer, hvor Vejle Kommune er vejbestyrelse.

Nærværende bestemmelser er affattet i medfør af kapitel 1 og kapitel 11 i "Lov om offentlige veje" samt kapitel 10 i "Lov om private fællesveje".

Administration i henhold til vejlovgivningen og det kommunale tilsyn varetages af Teknik & Miljø.

Bestemmelserne gælder for gågader og fortove. Der må ikke opstilles skilte af nogen art på kørebanearealer.

Nærværende regulativ supplerer "Regulativ for benyttelse af fortovene til udstilling", "Regulativ for benyttelse af gågaderne i Vejle" og "Generelle vilkår for etablering af fortovsrestauranter på offentlige gadearealer". Alle forhold vedrørende fritstående skilte er således underlagt reglerne i de nævnte regulativer.

2. Antal og placering

Erhvervsvirksomheder (detailhandelsforretninger eller liberale erhverv), som er beliggende i stueetagen, og som har facade mod gadearealet, må uden forudgående tilladelse opstille 1 skilt foran virksomheden. 
Virksomheder i hjørneejendomme må udstille til begge gader.
Opstilling af yderligere skilte vil kun blive tilladt i særlige tilfælde og kræver særlig tilladelse fra Teknik & Miljø.

Skiltning skal overholde reglerne for placering af udstillinger og betingelser for udstillinger i øvrigt jf. ovennævnte regulativer. Skiltene indgår dermed i beregningen af en udstillings/fortovsrestaurants størrelse.

3. Størrelse

Skiltet må maksimalt have en bredde på 0,7 m, en længde på 0,8 m og en højde på 1,0 m. Bredde måles vinkelret på gadens retning, mens længde måles parallelt med gadens retning. Begge mål tages ved jorden og ud fra skiltets faktiske placering. Eventuelle vandrette fødder på skilte skal kunne holdes indenfor den anførte totale længde af skiltet. 

Dimensioner på skilte tilladt i Vejle Kommune
4. Udseende

Skiltet må ikke have et dominerende udseende med hensyn til farvevalg, materialevalg, udformning etc. Teknisk Udvalg kan fastsætte nærmere regler for fritstående skiltes udseende. Teknisk Udvalg afgør, hvornår et skilt har et dominerende udseende og kan i sådanne tilfælde forlange skiltet fjernet.  

 

5. Påtaleret, Tilbagekaldelse eller ændring af tilladelser

Påtaleberettiget er Byrådet, og tilladelser, der er givet i henhold til foranstående, kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning af nogen art.

Det skal specielt bemærkes, at privates henvendelser vedrørende manglende overholdelse af regulativet skal rettes til og behandles af Vejle Kommune, Teknik & Miljø.

Overtrædelse af regulativets bestemmelser, vilkår, retningslinier, tilladelser m.v. kan medføre bødestraf efter bestemmelser i vejlovgivningen, færdselslovgivningen eller politiloven.

6. Revision af regulativet

Nærværende regulativ tages op til revision, når som helst Byrådet eller politiet måtte ønske det.

7. Ikrafttræden

Regulativet træder i kraft den 1. juni 2013.

Samtidig ophæves "Regulativ for opstilling af fritstående skilte i Vejle Kommune", vedtaget af Vejle Byråd den 3. maj 2005.
                 

Vejle Byråd, den 21.  august 2013

Arne Sigtenbjerggaard
Borgmester                          /Erik Dahl-Rasmussen
                                                Teknik & Miljø direktør
23.2.13