Skip navigation

Afgørelser - teknik og miljø

Her på siden finder du en oversigt over de seneste miljøgodkendelser, indvindingstilladelser, zonetilladelser, vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg.

29.03.2017 / Klagefrist: 26. april 2017 kl.. 23.59
Sagsbehandler: Susanne Møller,
e-mail sumol@vejle.dk,
Tlf: 76 81 24 17

29.03.2017 / Klagefrist den 26. april kl. 23.59
Sagsbehandler: Jane Stevnsgaard Rasmussen
E-mail: jasra@vejle.dk
Tlf. nr. 76 81 24 51

24.03.2017 / Zonetilladelse til opførelse af bolig og garage
Matr.nr. 2A FREDERIKSHÅB, RANDBØL
Klagefristen udløber den 21. april 2017.
Sagsbehandler: Karen Søsted - kasos@vejle.dk - 76 81 21 25

23.03.2017 / Bore- og Indvindingstilladelse til ny markvandingsboring på Dørkenvej 29, 7323 Give.
Klagefristen er den 20. april 2017 kl. 23.59. Sagsbehandler Brian Olsen - grundvand@vejle.dk - 76 81 24 45.

21.03.2017 / Tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget på Engmarksvej 2, 7323 Give
Klagefrist: 18. april 2017 kl. 23.59
Sagsbehandler: Lene Steffensen, tlf. 7681 2431, mail: lenst@vejle.dk

21.03.2017 / Revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbruget Tørskindvej 71, 7183 Randbøl
Klagefrist den 18. april 2017
Sagsbehandler er Frank Iversen, email fraiv@vejle.dk, Tlf.: 76812447

21.03.2017 / Zonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus
Matr.nr. 10A STUBBERUP BY, HØJEN
Klagefristen udløber den 18. april 2017.
Sagsbehandler: Karen Søsted - kasos@vejle.dk - 76 81 21 25

21.03.2017 / Zonetilladelse til lovliggørelse af anneks på 50 m2
Matr.nr. 9K KÆRBØLLING BY, BREDSTEN
Klagefristen udløber den 18. april 2017.
Sagsbehandler: Karen Søsted - kasos@vejle.dk - 76 81 21 25

20.03.2017 / Zonetilladelse til opførsel af garage.
Matr.nr. 13H Brejning By, Gauerslund
Klagefristen udløber den 17. april 2017.
Sagsbehandler: Majbritt Berthel - majbb@vejle.dk - 76 81 21 34

17.03.2017 / Tilladelse til etablering af gangbro over Vejle Å.
Klagefristen udløber den 14-04-2017
Sagsbehandler er: Jane Stevnsgaard, jasra@vejle.dk tlf. 7681 2451

16.03.2017 / Tilladelse Vongevej 83, 7300 Jelling
Høringsfrist: 6. april 2017
Sagsbehandler: Jacob Nygaard
Tlf. 7681 2454
Email: jacny@vejle.dk

16.03.2017 / Tilladelse til etablering af fem gangbroer.
Hørup Bæk, Tilløb til Hørup Bæk og Fruens Møllested Bæk.
Klagefristen udløber den 13-04-2017
Sagsbehandler er: Jane Stevnsgaard, jasra@vejle.dk tlf. 7681 2451

16.03.2017 / Zonetilladelse til opførsel af maskinhus.
Matr.nr. 5DR Brejning By, Gauerslund
Klagefristen udløber den 18. april 2017.

Sagsbehandler: Tito Frank Muga - tifmu@vejle.dk - 76 81 21 22 

16.03.2017 / Tilladelse til etablering af fem gangbroer. 
Hørup Bæk, Tilløb til Hørup Bæk og Fruens Møllested Bæk.
Klagefristen udløber den 13-04-2017
Sagsbehandler er: Jane Stevnsgaard, jasra@vejle.dk, tlf. 7681 2451

15.03.2017 / Udvidelse af svineproduktion på Bredsten Landevej 163, 7323 Give.

Vejle Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af
svineproduktionen på Bredsten Landevej 163, Give. Udvidelsen er omfattet af Lov
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Det betyder bl.a. at der skal ske en
vurdering af anlæggets påvirkning af miljøet.

Der vil ske en udvidelse af produktionen fra 6.875 slagtesvin til 10.480 slagtesvin
årligt. Efter udvidelsen vil der således blive produceret 10.480 slagtesvin
svarende til 289 dyreenheder på ejendommen. I forbindelse med udvidelsen ønskes
eksisterende stald forlænget.

Ansøgningen kan rekvireres hos Vejle Kommune, Teknik & Miljø, Landbrug og Vand,
Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på mail teknikogmiljo@vejle.dk.

Enhver har ret til at få tilsendt ansøgningen og kommentere sagen, og desuden kan der
fremsættes anmodning om at få tilsendt udkast til godkendelse, når det
foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og idéer til ansøgningen,
samt anmodning om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse skal være
kommunen i hænde senest den 4. april 2017.

Denne tekst vedrører det færdige forslag.
Når forslag til miljøgodkendelse foreligger, vil enhver, der berøres af afgørelsen,
kunne kommentere udkastet indenfor en frist på 6 uger. Denne ret tilkommer også
organisationer og foreninger, jf. lovens §§ 84-87.

Nærmere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til miljøsagsbehandler Laila
Thomsen, Teknik & Miljø på telefon 76 81 24 33 eller e-mail laith@vejle.dk

15.03.2017 / Fornyelse af indvindingstilladelse på 70.000 m³/år til Grejs Vandværk, Grejsvej 10, 7100 Vejle.
Klagefristen er 11. april 2017. Sagsbehandler er Susanne Christiansen, e-mail: susac@vejle.dk, telefon 76 81 24 43

15.03.2017 / Fornyelse af indvindingstilladelse på 30.000 m³/år til Kollemorten Vandværk, Gl. Møllevej 16, 7323 Give. Klagefristen er 11. april 2017.
Sagsbehandler er Susanne Christiansen, e-mail: susac@vejle.dk, telefon 76 81 24 43

15.03.2017 / Ledningsanlæg til naturgas.

Vejle Kommune har modtaget anmeldelse om etablering af et ca. 2,6 km ledningsanlæg til naturgas.
Ledningen skal transportere naturgas fra opgraderingsanlæg på gårdbiogasanlæg på Præsteengvej 2, 7323 Give og frem til eksisterende M/R station ved Nørskov.
Vejle Kommune har jævnfør bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), bilag 2, pkt. 10 j foretaget en screening af, om projektet er VVM-pligtigt.

Kommunen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, da projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagefrist : 11. april 2017
Sagsbehandler: Susanne Møller, tlf. 7681 2417, mail sumol@vejle.dk

Afgørelse kan ses her:
Anmeldelse:
Samlede bilag:

15.03.2017 / Etablering af gårdbiogasanlæg.
Vejle Kommune har modtaget anmeldelse om etablering af et gårdbiogasanlæg på Præsteengvej 2, 7323 Give.
Vejle Kommune har jævnfør bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), bilag 2, nr. 11b foretaget en screening af, om projektet er VVM-pligtigt.

Kommunen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, da projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagefrist : 11. april 2017
Sagsbehandler: Susanne Møller, tlf. 7681 2417, mail sumol@vejle.dk

Afgørelse kan ses her:
Anmeldelse:
Samlede bilag:

14.03.2017 / Tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget på Porshusvej 9, 7323 Give
Klagefrist: 11. april 2017 kl. 23.59
Sagsbehandler: Lene Steffensen, tlf.: 7681 2431, mail: lenst@vejle.dk

14.03.2017 / Miljøgodkendelse af biogasanlæg på Præsteengvej 2, 7323 Give.
Klagefrist er den 11. april 2017.
Sagbehandler Lau Lykkebak, tlf. 7681 2438 e-mail lalla@vejle.dk

14.03.2017 / Klagefrist den 11. april 2017 kl. 23.59
Sagsbehandler: Birthe Overgaard
E-mail: birov@vejle.dk
Tlf. nr.: 76 81 24 64

14.03.2017 / Zonetilladelse til opførelse af gårdbiogasanlæg.
Matr.nr. 3A Lindeballe By, Lindeballe
Klagefristen udløber den 11. april 2017
Sagsbehandler: Tito Frank Muga - tifmu@vejle.dk

1236 www-kort.jpg

13.03.2017 / Boligområde øst for Vindingvej, Vinding

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for boligparceller og rækkehuse, samt offentlige formål.

Lokalplanens område

10.03.2017 / Teknisk Anlæg, solceller, Nordre Ringvej, Vandel, Etape 2

09.03.2017 / Revurdering af miljøgodkendelse Overgårdsvej 20, 7120 Vejle Øst
Klagefrist : 6. april 2017
Sagsbehandler: Susanne Møller, tlf. 76 81 24 17, mail sumol@vejle.dk

07.03.2017 / Fornyet tilladelse til markvanding - Bredsten Landevej 158, 7323 Give.
Klagefristen er den 4. april 2017 kl. 23.59.
Sagsbehandler Brian Olsen - grundvand@vejle.dk - 7681 2445

02.03.2017 / Zonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende værksted.
Matr.nr. 1F Tofthøj By, Gadbjerg

Klagefristen udløber den 30. marts 2017

28.02.2017 / Tilladelse til udledning af overfladevand fra råstofindvindingsområde til tilløb til Jerlev Bæk.
Klagefristen udløber 31.3.2017 kl. 15.00.
Spørgsmål kan rettes til  Karin Overby, telefon 7681 2453 e-mail: karov@vejle.dk

36www-kort.jpg

22.02.2017 / Byrådet har den 25.01.2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 36 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et område til opstilling af vindmøller.

21.02.2017 / Høring vedr. tilladelse til restaurering af Egtved Å ved Refsgårdslund Dambrug
Frist for at komme med indsigelser er 11. april 2017
Sagsbehandler er Annette Bonde, anhbo@vejle.dk, tlf.: 76 81 24 18