Skip navigation

Afgørelser - teknik og miljø

Her på siden finder du en oversigt over de seneste miljøgodkendelser, indvindingstilladelser, zonetilladelser, vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg.

16.02.2017 / Landzonetilladelse til fritliggende gyllebeholder på Grindstedvej 55, 7184 Vandel
Klagefrist den 17. marts 2017
Sagsbehandler er Frank Iversen, email fraiv@vejle.dk, Tlf.: 76812447

15.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af dobbelt garage.
Matr.nr. 2V Karlskovgård, Ringive

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til ændret anvendelse fra erhverv til beboelse.
Matr.nr. 2S Rugsted By, Ødsten

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af maskinhus.
Matr.nr. 23A Nr. Kollemorten, Ø.Nykirke

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til ombygning af driftsbygning til 10 ferielejligheder.
Matr.nr. 18 Søgårde, Nørup

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af 5 hytter og 1 bålhytte.
Matr.nr. 4AO Nr. Kollemorten, Ø.Nykirke

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til lovliggørelse af læskur.
Matr.nr. 9C Højgård, Grejs

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af maskinhal.
Matr.nr. 1Æ Fårupgård, Jelling

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til udvidelse af jagtbane samt opførelse af 5 kastehuse.
Matr.nr. 3K Ødsted By, Ødsted

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

13.02.2017 /

Klagefrist den 13. marts 2017, kl. 23.59
Sagsbehandler: Birthe Overgaard
E-mail: birov@vejle.dk
Tlf.: 76 81 24 64

09.02.2017 / Revurdering af miljøgodkendelse Rygbjergvej 20, 7184 Vandel
Klagefrist : 10. marts 2017
Sagsbehandler: Susanne Møller, tlf. 7681 2417, mail sumol@vejle.dk

09.02.2017 / Tilladelse til etablering af drikkevandsboring og indvinding.
170 m³ grundvand/år fra boringen på Kærbølling Skovvej 7, 7182 Bredsten.
Klagefristen er 9. marts 2017.
Sagsbehandler er Susanne Christiansen, e-mail: susac@vejle.dk, telefon 7681 2443

57www.kort.jpg

09.02.2017 / Vejle Kommune indkalder idéer og forslag til udarbejdelse af tillæg nr. 57 til Vejle Kommuneplan 2013-2025, i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for et område mellem Fredericiavej, Soldalen, Vindingvej og Østjyske Motorvej i Vinding.

08.02.2017 /

Vejle Kommune meddeler tilladelse til, at Brenntag Nordic a/s afleder spildevand til forsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Klagefristen udløber den 8. marts 2017

08.02.2017 /

Vejle kommune meddeler nye vilkår til midlertidig miljøgodkendelse til drift af tørreri og lugtrenseanlæg hos Fermentationsexperts a/s.

Klagefristen udløber den 8. marts 2017

07.02.2017 / Udkast til godkendelse af biogasanlæg på Præsteengvej 2, 7323 Give.
Høringsfrist er den 21. februar 2017.
Henvendelse sagsbehandler Lau Lykkebak Larsen lalla@vejle.dk tlf. 7681 2438

07.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af 2 shelters.
Matr.nr. 1B Brandbjerg Hgd., Kollerup

Klagefristen udløber den 7. marts 2017

07.02.2017 /

Zonetilladelse til ændret anvendelse af erhverv til bolig.
Matr.nr. 1A Kølholt, Skibet

Klagefristen udløber den 7. marts 2017

58www.kort.jpg

07.02.2017 / Ændring af kommuneplanen
Vejle Kommune indkalder idéer og forslag til udarbejdelse af tillæg nr. 58 til Vejle Kommuneplan 2013-2025, i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for Hældagervej 165, 7120 Bredballe.

06.02.2017 /

Vejle Kommune har vurderet, at VVM redegørelse og miljøvurdering er ufornøden ved gennemførelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområde ved Grangaard Allé i Jelling.

Klagefristen udløber den 6. marts 2017

02.02.2017 / Tilladelse til restaurering ved udlægning af gydegrus Amhede Bæk ved Skærsøvej.
Klagefristen udløber den 2. marts 2017. Sagsbehandler er Laila Thomsen, tlf.: 7681 2433, e-mail laith@vejle.dk

01.02.2017 /

Zonetilladelse til lovliggørelse af eksisterende vognmandsvirksomhed.
Matr.nr. 17A Jerlev By, Jerlev

Klagefristen udløber 1. marts 2017

01.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af driftsbygning med indbygget garage.
Matr.nr. 1A Engelsholm Hgd., Nørup

Klagefristen udløber den 1. marts 2017

31.01.2017 / Tilladelse til indvinding af grundvand til opfyldning af fremtidig sø - Ribevej 216, 6040 Egtved. Klagefristen er den 28. februar 2017 kl. 23.59. Sagsbehandler Brian Olsen - grundvand@vejle.dk - 7681 2445.

30.01.2017 / Fælles tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å.
Kommunerne langs Skjern Å har efter Vandløbsloven vedtaget et fælles tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å på strækningen fra Rørbæk Sø til Borris (se vedhæftede dokument).
Afgørelsen om vedtagelse af tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å kan jf. Vandløbsloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 27. februar 2017.
Sagsbehandler Vejle Kommune: Finn Thoft Jensen, mail:  finto@vejle.dk, tlf. 7681 2440.

27.01.2017 / til etablering af permanente og midlertidige standpladser på Skovbakken 34, Give.

24.01.2017 /

Vejle Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for at meddele påbud om støjdæmpende foranstaltninger til Atria Danmark a/s.
Grundlaget for afgørelsen er en akkrediteret støjrapport. Afgørelsen er truffet jf. §42 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagefristen udløber den 21. februar 2017


Miljømåling - ekstern støj

Notat - ekstern støj

24.01.2017 / Tilladelse til nedsivning af procesvand med methyltestosteron fra dambrugsproduktionen på Refsgård Fiskeri I - Ravningvej 26+29, 7182 Bredsten. Klagefristen er den 23. februar 2017. Sagsbehandler Brian Olsen - spildevand@vejle.dk - 76 81 24 45

23.01.2017 /

§19 tilladelse iht. miljøbeskyttelsesloven til genanvendelse af cementstabiliseret stabilgrus.

Klagefristen udløber den 20. februar 2017

20.01.2017 / Fornyet tilladelse til markvanding - Bjørnsholtvej 7, 7323 Give.
Klagefristen er den 21. februar 2017 kl. 23.59.
Sagsbehandler Brian Olsen - grundvand@vejle.dk - 7681 2445.