Skip navigation

Afgørelser - teknik og miljø

Her på siden finder du en oversigt over de seneste miljøgodkendelser, indvindingstilladelser, zonetilladelser, vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg.

22.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af enfamiliehus samt hal/garage.
Matr.nr. 13B Bredal By, Engum

Klagefristen udløber den 22. marts 2017

22.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af carport/udhus.
Matr.nr. 1E Vesterby By, Ødsted

Klagefristen udløber den 22. marts 2017

22.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af enfamiliehus.
Matr.nr. 2BM Brejning By, Gauerslund

Klagefristen udløber den 22. marts 2017

22.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af bålhytte.
Matr.nr. 117A Søndermarken, Vejle Jorder

Klagefristen udløber den 22. marts 2017

22.02.2017 / Natskydning i perioden 24. – 26. februar 2017 i forbindelse med hjemmeværnsøvelse
ved eksisterende skydebane (St. Almstok Skydebane), beliggende på matrikel nr. 7,
Hofmansfeld, Randbøl.
Afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 om, at miljøgodkendelse ikke er nødvendig.

Afgørelsen kan ses i sin helhed på Vejle Kommunes hjemmeside. Der er ikke mulighed for at
påklage afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 37.

36www-kort.jpg

22.02.2017 / Byrådet har den 25.01.2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 36 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et område til opstilling af vindmøller.

21.02.2017 / Høring vedr. tilladelse til restaurering af Egtved Å ved Refsgårdslund Dambrug
Frist for at komme med indsigelser er 11. april 2017
Sagsbehandler er Annette Bonde, anhbo@vejle.dk, tlf.: 76 81 24 18

20.02.2017 /

Klagefrist den 20. marts kl. 23.59
Sagsbehandler: Birthe Overgaard
E-Mail: birov@vejle.dk
Tlf.: 76 81 24 64

16.02.2017 / Landzonetilladelse til fritliggende gyllebeholder på Grindstedvej 55, 7184 Vandel
Klagefrist den 17. marts 2017
Sagsbehandler er Frank Iversen, email fraiv@vejle.dk, Tlf.: 76812447

15.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af dobbelt garage.
Matr.nr. 2V Karlskovgård, Ringive

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til ændret anvendelse fra erhverv til beboelse.
Matr.nr. 2S Rugsted By, Ødsten

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af maskinhus.
Matr.nr. 23A Nr. Kollemorten, Ø.Nykirke

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til ombygning af driftsbygning til 10 ferielejligheder.
Matr.nr. 18 Søgårde, Nørup

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af 5 hytter og 1 bålhytte.
Matr.nr. 4AO Nr. Kollemorten, Ø.Nykirke

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til lovliggørelse af læskur.
Matr.nr. 9C Højgård, Grejs

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af maskinhal.
Matr.nr. 1Æ Fårupgård, Jelling

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

15.02.2017 /

Zonetilladelse til udvidelse af jagtbane samt opførelse af 5 kastehuse.
Matr.nr. 3K Ødsted By, Ødsted

Klagefristen udløber den 15. marts 2017

13.02.2017 /

Klagefrist den 13. marts 2017, kl. 23.59
Sagsbehandler: Birthe Overgaard
E-mail: birov@vejle.dk
Tlf.: 76 81 24 64

09.02.2017 / Revurdering af miljøgodkendelse Rygbjergvej 20, 7184 Vandel
Klagefrist : 10. marts 2017
Sagsbehandler: Susanne Møller, tlf. 7681 2417, mail sumol@vejle.dk

09.02.2017 / Tilladelse til etablering af drikkevandsboring og indvinding.
170 m³ grundvand/år fra boringen på Kærbølling Skovvej 7, 7182 Bredsten.
Klagefristen er 9. marts 2017.
Sagsbehandler er Susanne Christiansen, e-mail: susac@vejle.dk, telefon 7681 2443

57www.kort.jpg

09.02.2017 / Vejle Kommune indkalder idéer og forslag til udarbejdelse af tillæg nr. 57 til Vejle Kommuneplan 2013-2025, i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for et område mellem Fredericiavej, Soldalen, Vindingvej og Østjyske Motorvej i Vinding.

08.02.2017 /

Vejle Kommune meddeler tilladelse til, at Brenntag Nordic a/s afleder spildevand til forsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Klagefristen udløber den 8. marts 2017

08.02.2017 /

Vejle kommune meddeler nye vilkår til midlertidig miljøgodkendelse til drift af tørreri og lugtrenseanlæg hos Fermentationsexperts a/s.

Klagefristen udløber den 8. marts 2017

07.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af 2 shelters.
Matr.nr. 1B Brandbjerg Hgd., Kollerup

Klagefristen udløber den 7. marts 2017

07.02.2017 /

Zonetilladelse til ændret anvendelse af erhverv til bolig.
Matr.nr. 1A Kølholt, Skibet

Klagefristen udløber den 7. marts 2017

06.02.2017 /

Vejle Kommune har vurderet, at VVM redegørelse og miljøvurdering er ufornøden ved gennemførelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområde ved Grangaard Allé i Jelling.

Klagefristen udløber den 6. marts 2017

02.02.2017 / Tilladelse til restaurering ved udlægning af gydegrus Amhede Bæk ved Skærsøvej.
Klagefristen udløber den 2. marts 2017. Sagsbehandler er Laila Thomsen, tlf.: 7681 2433, e-mail laith@vejle.dk

01.02.2017 /

Zonetilladelse til lovliggørelse af eksisterende vognmandsvirksomhed.
Matr.nr. 17A Jerlev By, Jerlev

Klagefristen udløber 1. marts 2017

01.02.2017 /

Zonetilladelse til opførelse af driftsbygning med indbygget garage.
Matr.nr. 1A Engelsholm Hgd., Nørup

Klagefristen udløber den 1. marts 2017

31.01.2017 / Tilladelse til indvinding af grundvand til opfyldning af fremtidig sø - Ribevej 216, 6040 Egtved. Klagefristen er den 28. februar 2017 kl. 23.59. Sagsbehandler Brian Olsen - grundvand@vejle.dk - 7681 2445.

30.01.2017 / Fælles tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å.
Kommunerne langs Skjern Å har efter Vandløbsloven vedtaget et fælles tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å på strækningen fra Rørbæk Sø til Borris (se vedhæftede dokument).
Afgørelsen om vedtagelse af tillægsregulativ for sejlads på Skjern Å kan jf. Vandløbsloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 27. februar 2017.
Sagsbehandler Vejle Kommune: Finn Thoft Jensen, mail:  finto@vejle.dk, tlf. 7681 2440.

27.01.2017 / til etablering af permanente og midlertidige standpladser på Skovbakken 34, Give.