Her kan du læse, hvad det vil sige at søge aktindsigt, og om dine muligheder for at få aktindsigt.

Alle har ret til aktindsigt
Alle borgere har ret til aktindsigt i de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Det er udgangspunktet for lov om offentlighed i forvaltningen. Loven omfatter hele den offentlige forvaltning og angiver minimum for, hvad borgerne har ret til at få aktindsigt i. Retten til aktindsigt omfatter alle dokumenter i en sag fx også kort, tegninger, film og journalfortegnelser.
 
Vi ønsker størst mulig åbenhed i den kommunale forvaltning. Vi kan dog ikke give aktindsigt i oplysninger, der er omfattet af særlige regler om tavshedspligt.

 • Hvem har ret til aktindsigt?

  Enhver har ret til aktindsigt efter offentlighedsloven - for eksempel også unge under 18 år og udlændinge, der ikke bor i landet.
   
  Drejer det sig om din egen sag, eller er du part i en sag, dvs. direkte berørt at en myndigheds afgørelse, har du krav på aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven. Forvaltningsloven giver en større adgang til aktindsigt end offentlighedsloven.

 • Sådan får du aktindsigt?

  Der er ingen krav til, hvordan borgeren skal anmode om aktindsigt. Det kan ske via brev, fax, e-mail, telefon eller ved personlig henvendelse.
   
  Det ikke et krav, at du skal begrunde dit ønske om aktindsigt, og det er heller ikke nødvendigt at kende journalnummeret eller betegnelsen for den sag, som du ønsker aktindsigt i. Kommunens personale vil gerne vejlede, men det er dog nødvendigt, at du kender sagen eller dokumentets eksistens, således det er muligt at identificere sagen. 
   
  Aktindsigt skal kun gives i eksisterende materiale i sagen, og kommunen er således ikke forpligtet til at udarbejde nyt materiale, analyser, statistikker m.m.
   
  Kommunen skal imødekomme anmodning om aktindsigt så hurtigt som muligt. Hvis kommunen ikke inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen har givet eller afslået aktindsigt, skal du underrettes om årsagen til, at afgørelsen endnu ikke er truffet, og om hvornår du kan forvente at få den endelige afgørelse.
   
  Du har altid krav på at få en begrundelse, hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din anmodning om aktindsigt.

 • Kopi eller gennemsyn af sagen?

  Som regel vil du få aktindsigt i form af kopi af sagens dokumenter. Hvis der er tale om et betydeligt antal dokumenter, eller hvis disse pga. deres form er svære at kopiere, kan kommunen dog bestemme, at aktindsigten skal gennemføres ved, at du får lejlighed til at gennemse akterne.

 • Betaling for aktindsigt

  Hvis du får aktindsigt efter offentlighedsloven opkræver Vejle Kommune betaling for udlevering af dokumenterne.

  For papirkopi koster det 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side.

  Hvis dokumenterne udleveres elektronisk og der udleveres mere end 100 sider opkræves der 100 kr.

  Du finder reglerne for betaling her:

  Bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen (retsinformation.dk)

 • Her kan du ikke få aktindsigt

  Der er nogle typer af sager og dokumenter, som er undtaget af aktindsigt.

  De vigtigste undtagelser er:

  • Straffesager og sager om ansættelse og forfremmelse i det offentlige
  • Personalesager. Her kan du kun få oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. 
  • For ansatte i chefstillinger må oplysninger om disciplinære sager, som er mindre end to år gamle, udleveres.


  Interne dokumenter
  Efter offentlighedsloven er interne arbejdsdokumenter som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Interne arbejdsdokumenter er:

  • Dokumenter, som kommunen udarbejder til eget brug 
  • Breve inden for kommunen og forvaltningerne 
  • Breve mellem kommunalbestyrelsen og dens udvalg, organer og forvaltninger


  Borgeren har dog i nogle tilfælde krav på aktindsigt i interne dokumenter. Det drejer sig fx om interne dokumenter, som kun indeholder kommunens endelige beslutning i sagen eller kun indeholder oplysninger, der er omfattet af notatpligt.
   
  Selv om der er tale om interne dokumenter, har du krav på at få aktindsigt i oplysninger om faktiske omstændigheder i sagen, der ikke fremgår af andre dokumenter end de interne. Kommunen skal uddrage disse oplysninger ud fra de pågældende interne dokumenter.
   
  Andre specielle dokumenter kan være undtaget fra aktindsigt, fx kommunens brevveksling med en advokat i forbindelse med retssager eller dokumenter i forbindelse med aftaler om indkøb, tilbud mv.


  Fortrolige oplysninger
  Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om fortrolige forhold som fx:

  • Oplysninger om enkeltpersoners private eller økonomiske forhold 
  • Oplysninger om private virksomheders drifts- eller forretningsforhold eller tekniske indretninger

  Andre undtagelser
  Væsentlige hensyn til det offentliges, herunder kommunens, interesser kan efter en konkret vurdering bevirke, at aktindsigt kan begrænses. Det gælder fx:

  • Hensynet til gennemførelse af kommunes kontrol- eller planlægningsopgaver 
  • Hensynet til kommunens forretningsvirksomhed og økonomiske interesser eller forhandlingsposition.

   

 • Klagemuligheder

  Ankestyrelsen fører efter reglerne i den kommunale styrelseslov et lovlighedstilsyn med Vejle Kommune. Ankestyrelsen er dog kun kompetent til at behandle en klage, når der ikke er nogen særskilt klageinstans. Der vil normalt være en særskilt klageinstans, som er kompetent til at behandle sager om aktindsigt.
   
  Folketingets Ombudsmand udøver kontrol med den offentlige forvaltning og påser bl.a., at vi handler lovligt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik.
   
  Folketingets Ombudsmand er ikke en egentlig klageinstans, men kan på eget initiativ eller på grundlag af en klage undersøge en sag nærmere.

 • Hvem skal du kontakte?

  Ønsker du at få aktindsigt i en sag, skal du henvende dig til sagsbehandleren eller den afdeling i kommunen, der har med den pågældende sag at gøre.

 • Parters aktindsigt, indsigt i egen sag

  Den, der er part i en sag, har ret til aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven. Forvaltningslovens regler om aktindsigt giver parten en større (men dog ikke ubegrænset) adgang til aktindsigt - end reglerne i offentlighedsloven. Sagsbehandleren kan oplyse parten herom.

Sidst opdateret: