Politisk konstitueringsaftale i Vejle Kommune for perioden 2022-2025 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Sammen om Vejle Kommune – Bæredygtig udvikling i balance

Vejle 16/11 2021

Konstitueringspartierne har på baggrund af resultatet af kommunalvalget 16. november 2021 indgået denne aftale. Vi ønsker sammen at arbejde for udvikling i balance for hele Vejle Kommune. Vi har fokus på bæredygtig vækst gennem investering i infrastruktur og mobilitet, byudvikling og bosætning, klimaindsats og klimasikring, natur og biodiversitet samt Vejle som en attraktiv uddannelses- og
studieby. Vi har fokus på velfærd, forebyggende indsatser og styrket medborgerskab og borgerdialog, fælles opfølgning på seniorområdets handlingsplan ”tæt på” herunder arbejdet med brugerbestyrelser.

Vi har plads til løsninger decentralt i hverdagen og skaber rum til handling for Vejle Kommunes medarbejdere - tillid og hverdagsinnovation. Aftalen uddybes i det følgende.

Den nuværende udvalgsstruktur fastholdes.

Der er enighed mellem aftaleparterne om at kommuneskatten holdes i ro i valgperioden, og at man fortsætter en budgetstrategi med et budget i balance og med de kendte økonomistyringsprincipper.

Aftaleparterne vil overholde de af KL udstukne budgetrammer. Aftaleparterne forbeholder sig muligheden for en revision af anlægsbudgettet.

Aftaleparterne er enige om at løsning af Vejle Kommunes trafikproblemer har høj prioritet. I den forbindelse arbejdes der videre med havneruten, herunder tunnel til fredeliggørelse af overgang mellem bymidten og fjordbyen. Der arbejdes for en statslig medfinansiering af havneruten. Omfartsvejen ved Uhrhøj fortsættes, foreløbig til Jellingvej, ligesom vi gør os overvejelser om det fortsatte linieforløb. Desuden ønsker aftalepartierne fokus på grønne og intelligente trafikløsninger samt ekstra fokus på støjgener.

Aftaleparterne ønsker at fortsætte arbejdet med en ambitiøs klimaindsats. Arbejdet med klima sker med udgangspunkt i Natur- og Miljøudvalget som ændrer navn til Klima-, Natur- og Miljøudvalget. Der arbejdes videre med initiativer til rent miljø i Vejle fjord. For at sikre en effektiv implementering af klimaplanens indsatser sker løbende en tæt inddragelse af Økonomiudvalget f.eks. ved løbende fællesmøder og en løbende orientering af byrådet.

Aftaleparterne ønsker en fortsættelse af arbejdet med klimatilpasning; herunder sikring mod oversvømmelser ved brug af tilbageholdelse og styring af vandet og regnvandsseparering samt den videre udmøntning af stormflodsstrategien. Der skal rettes henvendelse til staten om muligheden for at investere i klimainitiativer og stormflodsbeskyttelse udenom det kommunale budgetloft. Processen med styrkelse af Sydkajen som driftig erhvervshavn samt Nordkajens overgang til byudvikling fortsættes.

Der er enighed om at arbejde for en balanceret bosætning i hele Vejle Kommune med fokus på bæredygtig byudvikling, byudvikling med fokus på kvalitet, grønne miljøer, blød trafik og oplevelser. Arbejdet med at udbygge Vejle Kommunes position som en af Danmarks førende kommuner indenfor natur og friluftsliv fortsættes. Det videre arbejde med udmøntning af Centerbyvisionerne fortsættes.

Processen med udviklingen af et nyt bibliotek/kulturhus fortsætter. Der arbejdes med udvikling af kommunens børneområde/ folkeskole, herunder fokus på balancen mellem almendelen og specialskoletilbud.

Arbejdet med at gøre Vejle til en ambitiøs uddannelseskommune fortsætter. Der skal gennemføres nye initiativer for at styrke Vejle Kommunes studieliv. Der skal arbejdes konkret for at få et universitet/lange videregående uddannelser til Vejle. Der arbejdes med tiltag som understøtter etablering af attraktive studiemiljøer for studerende.

Aftaleparterne ønsker fortsat fokus på at erhvervslivet oplever Vejle Kommune som en landets mest attraktive kommuner at investere i, og at kommunen til stadighed arbejder for en hurtig og smidig sagsbehandling. Der skal være fokus på at skabe det rette rekrutteringsgrundlag for både private og offentlige virksomheder.

Aftaleparterne ønsker mere frit valg på velfærdsområderne. Brugerbestyrelsernes rolle skal udvikles, og der skal nedsættes brugerbestyrelser for plejecentrene. Arbejdet med implementering af udviklingsplanen for seniorområdet skal fortsættes. Arbejdet med styrkelse af rekruttering af personale på velfærdsområderne skal fortsætte og der arbejdes løbende med initiativer, som sikrer det gode arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere.

Aftaleparterne ønsker sammen at arbejde med styrkelse af medborgerskab og borgerdialog på tværs af Vejle Kommune Vi skaber plads til fx borgerhøringer, streaming af byrådsmøder/borgermøder såvel som inddragelsen af borgernes erfaringer - ”borgerrejser” -i udviklingen af den kommunale velfærd. Der skal være plads og rum til udvikling tæt på kerneopgaven – tillid og innovation i hverdagen i Vejle Kommune.

Det samarbejdende Byråd

Samarbejdet i Byrådet skal være baseret på gensidig respekt og ligeværdighed. Vi har en god tone indbyrdes. Borgmester og udvalgsformænd skal respektere hinandens områder – også i forhold til pressen.

Vi ønsker en politisk debat med inddragelse af synspunkter og politiske mindretal for at sikre de bedste beslutninger. Byrådets arbejde udvikles, så man understøtter valgmuligheder, inddragelse og politisk råderum.

Indenfor det første halvår af valgperioden gennemføres en visionsproces, der skal evaluere og nytænke vores fælles vision og indsatsområder – under overskriften ”bæredygtig udvikling i balance”. Herudover gennemføres med udgangspunkt i gruppeformandskredsen en 2040-proces om Vejle Kommunes langsigtede udvikling.

I det samlede Byråd forankres opgaver, f.eks.:

  • Mobilitet og store infrastruktur investeringer
  • Byudvikling
  • Klimaindsats og klimasikring
  • Velfærdsudvikling og borgerinvolvering

Vi ønsker at fastholde formen omkring Byrådets møder:

  • Temamøder, som udgangspunkt kl. 13-15
  • Efterfølgende kaffepause og ”ordet er frit” uden dagsorden kl. 15-16. Derefter gruppemøder

Der nedsættes et Erhvervskontaktudvalg.

Sidst opdateret: