icon-Erhvervstilladelser-og-bevillinger
Tilbage til oversigt

Afgørelse om miljøvurderingspligt (VVM) af projekt omfattende udvidelse af slagtetider på eksisterende slagteri, Hopballevej 55, Jelling

Vejle Kommune har modtaget anmeldelse 6.6.2023.

Jelling

Vejle Kommune har jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bilag 2, nr. nr. 7F foretaget en screening af, om projektet er miljøvurderingspligtigt.

Kommunen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er miljøvurderingspligtigt, da projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse og ansøgning kan ses her:

Afgørelse
Ansøgning

Spørgsmål om afgørelsen kan sendes til Plan på plan@vejle.dk

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen, og der kan klages over retlige spørgsmål. Dvs. at du kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan ikke klage over, at kommunen, efter din opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

Klagen skal inden for 4 uger efter afgørelsen er meddelt sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen: https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External

Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under punktet ”Oplysning om den sag klagen vedrører” indtaster journalnummer og sagsbehandler, som du finder øverst i afgørelsen.

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside; http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen.

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.