icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Ansøgning om miljø­god­kend­el­se Hessel­balle­vej 45, 6040 Egt­ved

Vejle Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af so- og smågriseproduktionen på Hesselballevej 45, 6040 Egtved.

Ågård, Gravens og Øster Starup

Ansøgning om miljøgodkendelse af so- og smågriseproduktionen på Hesselballevej 45, 6040 Egtved

Vejle Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af so- og smågriseproduktionen på Hesselballevej 45, 6040 Egtved.

Produktionen har i dag en miljøgodkendelse, der er givet til antal dyr og dyreenheder. Landmanden søger nu om i stedet at få godkendt efter de eksisterende produktionsarealer efter den nye Husdyrbrugslov. Samtidig søger landmanden om godkendelse til at opføre en ny pavillon til smågrise samt en fodersilo. Se situationsplan i bilag 1.

Definitionen af et produktionsareal er et areal i fast placerede husdyranlæg (stalde), hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Produktionsarealet er på 4.010 m² for alle stalde.

Det samlede anlæg godkendes efter Husdyrbrugsloven. Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Dermed sker der en vurdering af anlæggets påvirkning af miljøet, bl.a. i forhold til ammoniak- og lugtemission.

Enhver har ret til at få ansøgningen tilsendt og kommentere sagen. Der er frist for at komme med bemærkninger og idéer og bede om at modtage et udkast til miljøgodkendelse. Fristen er 17. januar 2023.

Hvis du vil se ansøgningen, herunder de miljøoplysninger og eventuelle andre supplerende oplysninger, som er indhentet af kommunen, så send en mail til enten Vejle Kommunes landbrugsteam eller til miljøsagsbehandleren (se nedenfor).

Denne tekst vedrører kun udkast til miljøgodkendelse:
Når udkast til miljøgodkendelse foreligger, vil enhver, der berøres af afgørelsen, kunne kommentere udkastet inden for en frist på 30 dage. Denne ret tilkommer også organisationer og foreninger, jf. lovens §§ 84-87.

Du kan få yderligere oplysninger om ansøgningen ved at henvende dig til miljøsagsbehandleren.

Susanne Møller Landinspektør
Send e-mail telefon 76 81 24 17