icon-Byggeri-og-lejemål Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Dispensation fra lokalplan nr. 4.6 til anvendelse til bolig for flygtninge

Smidstrup-Skærup

 

Vejle Kommune har den 31.05.2022 jævnfør planlovens § 19 givet dispensation fra lokalplan nr. 4.6 § 3.1 til etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge på Plejecenter Smidstrupparken.

Dispensationen udløber d. 1. juni 2024.

Ansøgningen har jævnfør planlovens § 20 været i nabohøring, og der indkom ingen bemærkninger.

Jævnfør planlovens § 5u om midlertidige opholdssteder til flygtninge, kan der fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser meddeles dispensation til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, jf. integrationsloven.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen, og der kan klages over retlige spørgsmål. Dvs. at du kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan ikke klage over, at kommunen, efter din opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

Klagen skal inden for 4 uger efter 24.10.2022, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen

Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under punktet ”Oplysning om den sag klagen vedrører” indtaster journalnummer og sagsbehandler, som du finder øverst i afgørelsen.

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen.