icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig afgørelse af Lokalplan nr. 1392 og tillæg nr. 27

Boligområde ved Høgsholtvej, Vejle.

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for, at opføre ca. 36 rækkehuse med sydvendte tagterrasser og vejadgang fra Høgsholtvej. På grund af det stejle terræn skal boligerne opføres i to forskudte plan i et terrasseret landskab, hvor der vil blive behov for en høj grad af terrænregulering.

Formålet med tillægget er, at boligramme 1.4.B.20 udvides mod syd, hvor der ikke er en ramme i dag, så den medtager Høgsholtvej for at skabe vejadgang til planområdet. Langs lokalplanområdets østlige skel er en grøn kile udlagt i en rekreativ ramme 1.4.R.6. Denne udvides ligeledes.

Byrådet har vedtaget lokalplanen med følgende ændringer i forhold til forslaget:

Det tilføjes, at tagbeklædningen også kan være skifer, teglskaller og træspån udover tagpap.

Det tilføjes, at evt. trådhegn skal opsættes på indersiden af hækken.

Lokalplanen opdeles i to delområder med hver sin zone, for at planen kan håndteres i det statslige indberetningssystem Plandata.dk

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 08.11.2023 vedtaget lokalplan nr. 1392 Boligområde ved Høgsholtvej, Vejle og tillæg nr. 27 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 13.11.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.