icon-Erhvervstilladelser-og-bevillinger Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1317 og tillæg nr. 5

Boligområde ved Kølholt, Skibet, Vejle

Skibet

Planerne er vedtaget endeligt af byrådet.

Klik her for at hente lokalplanen
Klik her for at hente tillægget
Klik her for at hente miljørapporten

Byrådet har d. 14.12.2022 vedtaget lokalplan nr. 1317 og tillæg nr. 5 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Vejle Kommune har udarbejdet en helhedsplan for området øst for Knabberup, Østengård, Slelde og Skibet og frem til vejen Vejledalen, der går vest om Vejle. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med grundejere.

Lokalplanen skal muliggøre at realisere den del der ligger nærmest Knabberup og dermed udgør den vestligste del af helhedsplanens område.

Den vestligste del af lokalplanområdet udvikles med parcelhuse og den østligste del af lokalplanområdet udvikles med rækkehuse. Nord for Vardevej kan der placeres rækkehuse og fællesfunktioner i form af offentlige formål som fx daginstitution.

Formålet med lokalplanen er at skabe et plangrundlag, der afspejler helhedsplanens visioner for området hvor boliger i 1-2 etager udlægges mellem bredde grønne strøg. En del af området overføres til byzone, imens nogle af de store rekreative arealer, ligger som landskabskiler og forbliver i landzone.

Lokalplanen indeholder retningslinjer for ny bebyggelses placering og overordnet materialeholdning samt hvorledes de fælles friarealer kan udformes og bearbejdes.

Det præciseres i lokalplanen, at der skal etableres fortove langs lokalplanens adgangsveje samt boligvejene i den vestligste del af lokalplanområdet - delområde B1.

Det er tydeliggjort i lokalplanen, at der i forbindelse med etablering af veje, stier, jordvolde med videre inden for servitutbælter omkring jordledninger, skal indhentes særlig tilladelse fra Energinet.

Lokalplanen indeholder et bilag ’Udformning af støjafskærmning Skibet & Kølholt, Vejle’. Dette bilag er opdateret med tegninger, der viser ledningstracéer med servitutarealer. Dertil er støjafskærmning, i form af jordvolde og støjhegn, tilpasset ledningernes placering.
Bilaget viser fortsat at støjafskærmningen skal indpasses bedst muligt i landskabet.

Indsigelsesperioden har ikke givet anledning til ændringer af kommuneplantillægget.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen jævnfør miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er godkendt endeligt sammen med lokalplanen og tillægget.

Her kan du også se planerne

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Lokalplanen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanen er bindende

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen d. 16.12.2022 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning lokalplan, tillæg og miljøvurdering

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside 
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering

Området omfattet af lokalplanen undtages hermed fra områdeklassificeringen, jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord er derved ændret. Du kan se det opdaterede kort på www.kortvejle.dk. Læs mere og se regulativet her: www.vejle.dk/områdeklassificering

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.