icon-Erhvervstilladelser-og-bevillinger Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1340

Bevarende lokalplan for Lido bebyggelsen, Vejle.

Vejle

Formålet med lokalplanen er at bevare Lido bebyggelsen og give mulighed for nybyggeri i et afgrænset område. Med en bevarende lokalplan ønskes det at sikre at Lido-bebyggelsen ikke nedrives eller ombygges på en måde, der svækker dens bevaringsværdi, og at der kun i mindre grad opføres yderligere ny bebyggelse.

Lokalplanen giver mulighed for at nedrive en den sydligste fløj af hovedbygningen, der indeholder 8 garager med en første sal, der oprindeligt var indrettet som keglebane samt den sydligste del af førstesalen over porten, der oprindeligt var indrettet som restaurant.

Med lokalplanen ønsker man at opføre ny bebyggelse i form af 6 rækkehuse i 2 etager, der sammenbygges med den tilbageværende del af bygningen med porten.

Byrådet har vedtaget lokalplanen med følgende ændringer i forhold til forslaget:

For delområde 3 udvides § 7.36 med en præcisering af facadesten til ny bebyggelse:

§ 7.36

Facader på bebyggelse i byggefeltet skal fremstå som blank mur og med en arkitektur som vist på illustrationer i lokalplanens redegørelse og bilag A.

Tilføjet tekst: Mursten til facader skal være med samme størrelse og farve, som på hovedbygningen.

Lokalplanen er ligeledes tilføjet et bilag med de tilgængelige bygningstegninger af bebyggelsernes facader suppleret med fotos.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 24.05.2023 vedtaget lokalplan nr. 1340 Bevarende lokalplan for Lido bebyggelsen, Fredericiavej, Vejle.

Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 26.06.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.