icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1346 og tillæg nr. 1 med miljøvurdering

Erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej, Svindbæk.

Thyregod og Vesterlund

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at der indenfor erhvervsområdet kan opføres bebyggelse i op til 35 meter, hvor mindre bygningsdele som skorsten kan opføres i op til 85 meters højde. Dertil muliggør lokalplanen, at der kan opføres bebyggelse i dele af et område, som i dag anvendes til oplagsplads.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsområde til produktionsvirksomheder.  Miljøklassen for virksomheder indenfor lokalplanområdet vil blive ændret til 4-6.

Byrådet har vedtaget lokalplanen og tillægget med følgende ændringer i forhold til forslaget:

 • At lokalplanens § 7.5 om skiltning gælder for Vejlevej samt Svindbækvej og langs motorvejen. Dertil tilføjes, at der ikke må sættes skilte, pyloner, flagstænger på ubebyggede arealer. Der må dog sættes et skilt ved indkørsel til virksomheden.
 • At lokalplanens § 8.2 omformuleres til, at der skal sikres minimum et 15 meter bredt areal til etablering af jordvold, støjskærm eller en kombination heraf. På arealet skal der etableres afskærmende beplantning på ydersiden af jordvolden og/eller støjskærm ud mod nabomatriklerne. Beplantningen skal bestå af 4 rækker af træer og buske valgt med udgangspunkt i plantelisten i bilag A. I beplantningen skal der indgå minimum 10 arter fra plantelisten.

Beplantningsbæltet skal være højt, tæt og bestå af en kombination af løvfældende og stedsegrønne træer og buske, der kan afskærme erhvervsområdets visuelle synlighed i landskabet. Stedsegrønne arter skal udgøre 20% af beplantningsbæltet.

Det viste areal på kortbilag 3 til jordvold, støjskærm og afskærmende beplantning ligger delvist indenfor vejbyggelinje til Midtjyske Motorvej. Tilstandsændringer af arealet indenfor vejbyggelinjen skal godkendes af Vejdirektoratet. Såfremt vejbyggelinjen skal benyttes til udvidelse af motorvejen, skal jordvolden, støjskærm og beplantning etableres udenfor vejbyggelinjen uden udgifter for vejdirektoratet.

 • Dertil tilrettes kortbilag 3, så der også ligger areal uden for vejbyggelinjen hvor der kan etableres jordvold.
 • Dertil fjernes betegnelsen ”silo” i planerne, så det fremgår, at enkelte bygningsdele, som en skorsten kan etableres i op til 85 meters højde.
 • I kommuneplanrammen tilføjes, at der ikke må etableres aktiviteter eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Her kan du se planerne og miljøvurderingen

Hent lokalplanen
Hent tillægget
Hent miljørapporten med den sammenfattende redegørelse

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 08.03.2023 vedtaget lokalplan nr. 1346 Erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej, Svindbæk og tillæg nr. 1 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 13.03.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Miljøvurdering af planen

Byrådet har samtidig godkendt miljørapport og sammenfattende redegørelse for planerne jævnfør miljøvurderingsloven.

Planerne har ikke væsentlige skadelige virkninger på miljøet, og kan derfor realiseres.

Klagevejledning lokalplan og tillæg og miljøvurdering af planerne

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.