icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1355 og tillæg nr. 14

Formålet med lokalplanen er, at give nye muligheder samt forbedre forholdene for virksomhederne i området, de nærtliggende boliger og centerområdet i Børkop.

Børkop

Klik her for at hente tillægget

Formålet med lokalplanen er, at give nye muligheder samt forbedre forholdene for virksomhederne i området, de nærtliggende boliger og centerområdet i Børkop.

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer i forhold til forslaget:

 • at der også skal etableres et beplantningsbælte langs Thorsmindevej. Det var ikke tidligere muligt pga. placeringen af den bygning, der er brændt på Elbækvej 149.
 • at miljøklassen for delområde 2 sænkes fra 2-4 til de oprindelige 1-3 pga. afstanden til boliger, der kan skabe miljøkonflikter.
 • at det tilføjes i redegørelsen, at der ikke ændres på beplantningsbæltet, men at det nu bliver muligt at stille krav om, at det skal etableres ved ny bebyggelse.
 • at der i redegørelsen tilføjes et afsnit om Naturbyen, og hvorfor erhvervslokalplanen ikke er i strid med denne. Erhvervsområdet er, som Naturbyen, en af mange anvendelser og attraktioner som en by af Børkops størrelse skal kunne tilbyde. Erhvervslivet er ikke nævnt i Naturbyen, og erhvervsområdet vurderes ikke at hindre, eller være i strid med, realiseringen af Naturbyens visioner.
 • at fyldpladsen, der blev nedlagt i 1987 på Industrivej 101, nævnes i lokalplanens redegørelse. Fyldpladsen hindrer ikke, at grunden kan anvendes til erhverv.
 • at der fastlægges en byggelinje på 10 meter for hele strækningen nord for Industrivej i delområde 3 og 4.
 • at udendørs oplag, udover ikke at være synlig fra Industrivej og motortrafikvejen, heller ikke må være synlig fra de andre veje i området.
 • at det tilføjes i lokalplanens bestemmelser, hvad beplantningsbæltet skal bestå af. Det skal bestå af: Tjørn, eg, naur, hassel, skovæble, mirabel, lind, alm. hæg, slåen, syren, sargentsæble, rødel og fuglekirsebær. I beplantningsbæltet skal indgå de arter fra listen, der bliver mindst 10,0 meter høje, så de skjuler bebyggelsen.
 • at det tilføjes i lokalplanens bestemmelser, at ved butikker med særlig pladskrævende varer, hvor beplantningsbæltet undlades, skal facade mod Industrivej og motortrafikvejen brydes af gennemlyste vinduespartier, materialeskift eller andet, der giver variation i facaden. I tegl- eller betonfacader skal der indarbejdes variationer i muren.
 • at byggehøjden i delområde 3 og 4 fastsættes til 10 meter, og byggelinjen mod motortrafikvejen fastsættes til 15 meter.
 • at der i store synlige facader skal indarbejdes arkitektoniske variationer ved skift, fremrykninger, forskydninger samt forskellige farver eller andet, der giver variation i facaden. Dette skal mod motortrafikvejen ske i samspil med beplantningsbæltet.

Lokalplan nr. 1355 og tillæg nr. 14 til Vejle Kommuneplan er endeligt vedtaget af byrådet den 05.10.2022.

Her kan du også se planerne

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Lokalplanen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanen er bindende

Efter den offentlige bekendtgørelse af planen den 10.10.2022 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.