icon-Erhvervstilladelser-og-bevillinger Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1362 og tillæg nr. 17

Boligområde ved Moldevej, Vejle.

Vejle

Formålet med lokalplanen er, at udlægge området til boligområde med rækkehuse, etageboliger, institution og fælles friarealer.

Byrådet har vedtaget lokalplanen med følgende ændringer i forhold til forslaget:

Lokalplanens redegørelse indleder med at beskrive de almene boliger i området ved Finlandsparken skal reduceres fra 100% og ned til 68%. Det indskrives i redegørelse at denne reduktion skal opnås ved at bygge privatejede boliger.

Lokalplanens bestemmelse § 8.4 ændres fra:
’I delområde 1 skal der langs kanten mod øst, vest og nord etableres levende hegn.
Parkering mod Moldevej og Grundet Bygade kantes af busk eller hækbeplantning og træer som overstandere’.

Til:
’I delområde 1 skal der langs kanten mod øst, vest og nord etableres levende hegn.
Parkering mod Moldevej og Grundet Bygade skal mod lokalplanafgrænsningen kantes af en hæk af bøgepur i en bredde på 1 meter og en højde på minimum 1,5 meter, der kan skjule bilerne på parkeringsarealet både sommer og vinter.
Alternativt kan der bruges andre arter, der skjuler parkeringspladserne både sommer og vinter.
I bøgepuret skal placeres træer som overstandere. Træerne skal kunne opnå en højde på minimum 5 meter. Træerne skal være lind eller lignende, der kan opnå tilsvarende højde og omfang’.

Beplantningsbæltet er ligeledes indtegnet på kortbilag 3a.

Kommuneplantillægget er vedtaget uden ændringer.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 26.04.2023 vedtaget lokalplan nr. 1362 Boligområde ved Moldevej, Vejle og tillæg nr. 17 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 01.05.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.