icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1363 og tillæg nr. 18 med miljøvurdering

Solceller ved Viuf og Håstrup i Vejle Kommune.

Smidstrup-Skærup

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er, at give mulighed for at udlægge et areal til solcelleanlæg med tilhørende teknikbygninger samt etablere rekreative og naturmæssige tiltag. Lokalplanen sikrer, at anlægget tilpasses landskabet, og er til mindst gene for naboerne, ved at stille krav om beplantningsbælter rundt om anlægget.

Solcelleanlægget er beliggende i både Vejle og Kolding Kommuner.

 Byrådet har vedtaget lokalplanen med følgende ændringer i forhold til forslaget:

 • Informationspunktet i det rekreative område tættest på Viuf Kro flyttes.
 • Fugletårnet flyttes mod syd for at sikre nabohensynet.
 • Der etableres et rekreativt område i forbindelse med stiforløbet ved Hauerballevej.
 • Der skabes en forbindelse mellem det østlige rekreative område og det overordnede stiforløb.
 • Den tinglyste vejbyggelinje for Hovedvejen tillægges et højde- og passagetillæg.
 • Der ved Knivskærvej 70, i forhold til udsynet, skal etableres yderligere beplantning på en del af strækningen.

Her kan du se planerne og miljøvurderingen

Hent lokalplanen
Hent tillægget
Hent miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten, den sammenfattende redegørelse og § 25-tilladelsen

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 29.03.2023 vedtaget lokalplan nr. 1363 og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2021-2033, samt miljøvurdering af planerne og projektet.

Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 31.03.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Miljøvurdering af planen og projektet

Byrådet har samtidig truffet afgørelse om, at give tilladelse til anlæg af solceller som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, jævnfør § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) (nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af planerne er også godkendt.

Miljøvurderingen indeholder en miljørapport/miljøkonsekvensrapport, en sammenfattende redegørelse, og en § 25-tilladelse. Projektet har ikke væsentlige skadelige virkninger på miljøet, og kan derfor realiseres.

Inddragelsen af offentligheden kan ses i rapporten.

Klagevejledning lokalplan og tillæg og miljøvurdering af planerne

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Klagevejledning miljøvurdering af projektet

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet over både retlige spørgsmål og kommunens skøn. Klagen skal inden for 4 uger efter afgørelsen er meddelt, sendes til Natur- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen
For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.