icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1369 og tillæg nr. 37

Boligområde ved Hans Thomsens Vej, Vandel

Vandel

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for både åben-lav bebyggelse (parcelhuse) og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse og lign.) samt forskellige landskabelige elementer mellem bebyggelsen.

Lokalplanen skal også give mulighed for at etablere et rekreativt område med skov eller tæt beplantning af træer.

Formålet med tillægget er at ændre en del af den eksisterende erhvervsramme mod nord til en rekreativ ramme. Denne del udlægges til naturområde og skal skabe en bufferzone mod erhvervsområdet.

Byrådet har vedtaget lokalplanen/tillægget med følgende ændringer i forhold til lokalplanforslaget:

  • Der ændres en smule på forskydninger af bygningsrækker.
  • Maksimumstørrelsen på åben-lav grunde reduceres til 1000 m².
  • Der tilføjes forslag til hækplanter på bilag A.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 29.05.2024 vedtaget lokalplan nr. 1369 Boligområde ved Hans Thomsens Vej, Vandel og tillæg nr. 37 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 31.05.2024 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.