icon-Erhvervstilladelser-og-bevillinger Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1371

Boligområde mellem Vestermarksvej og Degnesvinget, Grejs.

Grejs

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for boliger på et areal, der ligger i den vestlige del af Grejs, i nær tilknytning til Grejs Friskole og Grejs Kulturcenter. Lokalplanområdet ligger i byzone. Lokalplan nr. 1371 dækker et areal på ca. 11.000 m², og planen giver mulighed for kompaktparceller eller op til 20 tæt-lav boliger. Vejadgang til området skal ske fra Vestermarksvej. Der udlægges friarealer til ophold og leg, som sikrer områdets grønne karakter og rekreative værdi for beboerne.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 21.06.2023 vedtaget lokalplan nr. 1371 Boligområde mellem Vestermarksvej og Degnesvinget, Grejs.

Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 27.06.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.