icon-Erhvervstilladelser-og-bevillinger Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1372

Erhvervsområde ved Vejlevej, Jelling

Jelling

Planerne er vedtaget endeligt af byrådet.

Formålet med lokalplanen er at udlægge et område ved Vejlevej til erhverv, og ud mod Vejlevej er der mulighed for butikker til særligt pladskrævende varer.

Byrådet har vedtaget lokalplanen med følgende ændringer i forhold til forslaget:

Der indtegnes et regnvandsbassin på kortbilag 3 i det nordøstligste hjørne. Derudover flyttes vendepladsen ud af servitutbælte omkring gasledning. Det tilføjes i redegørelsen og i bestemmelsen om tilladelse fra andre myndigheder, at udgravninger, opfyldninger, anbringelse af materiel samt tilledning af vand til banen eller dens grøfter kan kræve BaneDanmarks tilladelse.

Her kan du også se planen

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 18.01.2023 vedtaget lokalplan nr. 1372 erhvervsområde ved Vejlevej, Jelling.
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 20.01.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering

Området omfattet af lokalplanen undtages hermed fra områdeklassificeringen, jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord er derved ændret. Du kan se det opdaterede kort på www.kortvejle.dk. Læs mere og se regulativet her: www.vejle.dk/områdeklassificering

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.