icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1393

Boligområde ved Skikballevej, Gauerslund.

Formålet med lokalplanen er, at skabe plangrundlag for et boligområde der udelukkende består af tæt-lav boligbebyggelse, dvs. mindre boliger på mindre grunde. Lokalplanen stiller krav til bebyggelsens udformning og materialer, og til etablering af fælles mødesteder og grønne områder omkring bebyggelsen.

Byrådet har vedtaget lokalplanen med følgende ændringer i forhold til forslaget:

Lokalplanens bestemmelse § 5.7 justeres, så også ordet ”redningskøretøjer” fremgår i teksten. Teksten kommer dermed til at lyde:

”Vej C-C udlægges til servicevej mellem boligklyngerne, som kan anvendes af renovationsbiler og redningskøretøjer. Vejen udlægges i en bredde på 4 meter med en kørebanebredde på 4 meter. Vejen skal etableres i kørefast, permeabel belægning.”

Lokalplanens bestemmelse § 5.9 præciseres, så den kommer til at lyde:

”Stier til gående og cyklende, herunder sti langs vej A-A, udlægges i en bredde på minimum 5,0 meter med en stibanebredde på minimum 3 meter.”

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 20.03.2024 vedtaget lokalplan nr. 1393 Boligområde ved Skikballevej, Gauerslund.
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 22.03.2024 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering

Området omfattet af lokalplanen undtages hermed fra områdeklassificeringen, jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord er derved ændret. Du kan se det opdaterede kort på www.kortvejle.dk. Læs mere og se regulativet her: www.vejle.dk/områdeklassificering

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.