icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1394 og tillæg nr. 28 med miljøvurdering

Solcelleanlæg ved Ringive, Give.

Give

Formålet med lokalplanen og tillægget er, at giver mulighed for et solcelleanlæg i et ca. 136 ha stort område ved Ringive. De arealer, der ikke skal anvendes til solceller, kan anvendes rekreativt og/eller indgå som nye naturområder.

Byrådet har vedtaget lokalplanen med den ændring i forhold til forslaget, at i lokalplanens redegørelse tilføjes, at de dele af kulturmiljøet, der berøres, kun indeholder overpløjede gravhøje, og kulturmiljøet påvirkes derfor ikke væsentligt.

Her kan du se planerne og miljøvurderingen

Hent lokalplanen
Hent tillægget
Hent miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten, den sammenfattende redegørelse og § 25-tilladelsen

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 13.12.2023 vedtaget lokalplan nr. 1394 Solcelleanlæg ved Ringive, Give og tillæg nr. 28 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 18.12.2023 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Miljøvurdering af planen og projektet

Byrådet har samtidig truffet afgørelse om at give tilladelse til anlæg af solceller som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, jævnfør § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) (nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af planerne er også godkendt.

Miljøvurderingen indeholder en miljørapport/miljøkonsekvensrapport, en sammenfattende redegørelse, og en § 25-tilladelse. Projektet har ikke væsentlige skadelige virkninger på miljøet, og kan derfor realiseres.

Inddragelsen af offentligheden kan ses i rapporten.

Klagevejledning lokalplan og tillæg og miljøvurdering af planerne

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Klagevejledning miljøvurdering af projektet

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Fødevareklagenævnet over både retlige spørgsmål og kommunens skøn. Klagen skal inden for 4 uger efter afgørelsen er meddelt, sendes til Natur- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.