icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1396

Boligområde ved Tinnetvej, Vonge

Vonge og Kollemorten

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at opføre boliger i form af parcelhuse (åben-lav) og rækkehuse/dobbelthuse (tæt-lav bebyggelse), da der er efterspørgsel på flere boliger i Vonge.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af rekreative arealer for hele lokalplanområdet og klimasikre området ved forsinkelse af skybrudsvand i de fælles friarealer. Området skråner svagt mod nord, og derfor planlægges der for et regnvandsbassin i det nordøstlige hjørne.

Landejendommen øst for lokalplanområdet har en overkørselsret via markvejen i syd, hvorfor der planlægges vejadgang til lokalplanområdet via denne.

Byrådet har vedtaget lokalplanen uden ændringer i forhold til forslaget:

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 07.02.2024 vedtaget lokalplan nr. 1396 Boligområde ved Tinnetvej, Vonge.
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 09.02.2024 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside. Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering

Området omfattet af lokalplanen undtages hermed fra områdeklassificeringen, jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord er derved ændret. Du kan se det opdaterede kort på www.kortvejle.dk. Læs mere og se regulativet her: www.vejle.dk/områdeklassificering

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.