icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1401 og tillæg nr. 13

Erhvervsområde nord for Nordkrogen, Jelling.

Jelling

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for en udvidelse mod nord af byggemarkedet på Nordkrogen 22-24 i Jelling.

Formålet med tillægget er, at udlægge den del af lokalplanområdet der i dag anvendes til landbrugsjord til erhverv, ved at erhvervsramme 3.E.1, der gælder for naboområdet mod syd, udvides.

Byrådet har vedtaget lokalplanen og tillægget uden ændringer i forhold til forslagene.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 20.03.2024 vedtaget lokalplan nr. 1401 Erhvervsområde nord for Nordkrogen, Jelling og tillæg nr. 13 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 25.03.2024 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.