icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1402 og tillæg nr. 32

Erhvervsområde nord for Ribevej, Egtved.

Egtved

Formålet med lokalplanen er, at udlægge områdets areal til erhverv inden for miljøklasse 1-4, at sikre, at anvendelsen af lokalplanens område ikke forurener områdets grundvandsressourcer, og at sikre, at der etableres afskærmende beplantningsbælter langs områdets afgrænsning, samt at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone.

Formålet med tillægget er, at udlægge området til anvendelse til erhverv i miljøklasse 1-4. Området erstatter det nuværende udlæg af rammeområde 4.E.5 Erhvervsområde ved Ribevej i Egtved på naboejendommen mod øst, Ribevej 186. Anvendelse fastholdes uændret i det nye område til erhvervsformål, som ikke er grundvandstruende. Det kan være kontorerhverv, liberale erhverv, engroshandel, håndværksvirksomheder eller lettere fremstillingserhverv. Der kan ikke etableres detailhandel inden for området.

 Byrådet har vedtaget lokalplanen og tillægget uden ændringer.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 06.03.2024 vedtaget lokalplan nr. 1402 Erhvervsområde nord for Ribevej, Egtved og tillæg nr. 32 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 11.03.2024 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering

Området omfattet af lokalplanen undtages hermed fra områdeklassificeringen, jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord er derved ændret. Du kan se det opdaterede kort på www.kortvejle.dk. Læs mere og se regulativet her: www.vejle.dk/områdeklassificering

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.