icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1405 og tillæg nr. 38

Område til offentligt formål, vandværk ved Søndermarksvej, Skærup

Smidstrup-Skærup

 

Formålet med lokalplanen er at gøre det muligt for Trekantens Vandforsyning af udvide vandværket, for at kunne forsyne et større opland, bestående at 4 tidligere mindre vandværker. Landbrugsjorden overføres til vandværket, hvor det bliver muligt at opføre en ca. 600 m² stor vandværksbygning med tilhørende administration. Vandværksbygningen vil ligge synligt ved ankomst til byen fra syd, hvorfor der er sat krav til at opføre bygningen med begrønning af tagfladen mod nord og at der gøres brug af forskellige materialer på facaderne. Lokalplanen har et byggefelt der placerer bygningen så langt fra Fredericiavej som muligt og muliggør en tilbygning på sigt.

Formålet med tillægget er at udlægge et nyt rammeområde i kommuneplanen, som fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål.  

Byrådet har vedtaget lokalplanen og tillægget med følgende ændringer i forhold til forslaget:

Der udlægges et areal på 7 meter langs den sydlige side af Søndermarksvej som reservation til etablering af en dobbeltrettet cykel- og gangsti. De 7 meters udlæg skal rumme en dobbeltrettet cykel og gangsti på 5 meter og et udlæg til en grøft og vejrabat på 2 meter.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanen er bindende

Byrådet har den 17.01.2024 vedtaget lokalplan nr. 1405 Område til offentligt formål, vandværk ved Søndermarksvej, Skærup og tillæg nr. 38 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Efter offentliggørelsen af lokalplanen den 22.01.2024 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering

Området omfattet af lokalplanen undtages hermed fra områdeklassificeringen, jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord er derved ændret. Du kan se det opdaterede kort på www.kortvejle.dk. Læs mere og se regulativet her: www.vejle.dk/områdeklassificering

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.