icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1310

Give midtby

Give

Planen er i offentlig høring fra mandag den 10. oktober 2022 til mandag den 12. december 2022 kl. 15.00. Du har mulighed for at komme med bemærkninger i denne periode.

Klik her for at hente lokalplanen

Byrådet har den 05.10.2022 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1310.

Formålet med lokalplanforslaget er, at styrke udviklingen, herunder detailhandlen og bosætningen i Give midtby.

Bemærkninger til planen

Du kan sende idéer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du også se planen

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.
Planen kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om placering af bebyggelse som randbebyggelse, for at sikre, at Give Midtby også i fremtiden vil fremstå som en tæt bymidte. Lokalplanen indeholder differentierede bestemmelser om højder af bygningerne, således at bygningerne tilpasses det eksisterende miljø de bygges i. Lokalplanen indeholder bestemmelser der sikrer, at Give Kirke også i fremtiden vil fremstå som et bærende element i bymiljøet.
Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Klik her for at hente screeningen.

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Gå til Klageportalen.

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Afgrænsning af lokalplan nr. 1310

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.