icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1340

Bevarende lokalplan for Lido bebyggelsen i Vejle

Vejle

Formålet med lokalplanforslaget er, bevaring af Lido-bebyggelsen og de omkringliggende villaer ved Fredericiavej i Vejle.

Der er et stigende pres for at tillade nedrivninger, ombygninger og tilbygninger på den bevaringsværdige og karakteristiske Lido-bebyggelse og de omkringliggende villaer ved Fredericiavej i Vejle.

Gennem årene er der sket mindre ombygninger af bebyggelsen, og der er også opført nye bebyggelser på ejendommen, i form af rækkehuse syd for hovedbygningen, og en etageboligbebyggelse nordvest for den. Disse nye bebyggelser er udstykket og er ikke omfattet af denne lokalplan.

Bebyggelsen er med til at fortælle om Vejles historie igennem de sidste 100 år. Med en bevarende lokalplan ønskes det at sikre at Lido-bebyggelsen ikke nedrives eller ombygges på en måde, der svækker dens bevaringsværdi, og at der kun i mindre grad opføres yderligere ny bebyggelse.

En privat bygherre ønsker at nedrive dele af hovedbygningen. Det drejer sig om den sydligste fløj af hovedbygningen, der indeholder 8 garager med en første sal, der oprindeligt var indrettet som keglebane samt den sydligste del af førstesalen over porten, der oprindeligt var indrettet som restaurant.

Restaurant, garager og keglebane er opført i 1939, som en tilbygning til hovedbygningen. Garagerne har i dag en utidssvarende størrelse i forhold til nutidens biler. Da restauranten i sin tid blev opført som en tilbygning, var det på bekostning af en række vinduer på hovedbygningens fløj mod syd øst. Disse lokaler blev indrettet til kontorer, trods de ringe dagslysforhold. Med lokalplanen ønsker man at indrette lokalerne til boliger i form af 6 rækkehuse i 2 etager, der sammenbygges med den tilbageværende del af bygningen med porten.

Dine muligheder

Byrådet har d. 08.02.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1340 Bevarende lokalplan for Lido bebyggelsen i Vejle.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 13. februar 2023 til mandag den 10. april 2023 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering

Lokalplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med følgende:

Lokalplanen udarbejdes for at bevare eksisterende bebyggelser pga. kulturhistoriske værdier.

Lokalplanen udarbejdes for at bevare de bevaringsværdige bygninger, samt muliggøre nedrivning og nybyggeri i mindre omfang.

Dele af lokalplanområdet ligger inden for planlægningszone for støj ved Fredericiavej. Lokalplanen ændrer ikke på omfanget af støjfølsom anvendelse, og er derfor ikke væsentlig.

Ny bebyggelse opføres med passende afstand til søen.

Ny bebyggelse i lokalplanområdet gør ikke området mere synlig fra kysten visuelt.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.
Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Lokalplanens område

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.