Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1342 og tillæg nr. 2

Boligområde ved Boulevarden 74, Vejle

Vejle

Formålet med lokalplanforslaget er, muliggøre opførelse af etageboliger med fokus på en særlig sammensætning af borgere på en attraktiv placering centralt i Vejle. Boligprojektet kaldes Åhusene og er et projekt med Housing First-tilgangen for unge i hjemløshed. Etageboligerne placeres som fire bygninger langs Vejle Å. Området indeholder i dag en sportsplads og grusparkeringsplads. Sportspladsen fastholdes og kan opgraderes med atletikbane med tilhørende redskabsskure, tilskuer faciliteter mv. Grusparkeringspladsen udvides og kantes af beplantning.

Det er kommunens vision at skabe et projekt af høj arkitektonisk kvalitet, som tilbyder attraktive boliger, fastholder dele af området til sportsplads, tillader offentlig adgang og giver mulighed for socialt samvær på de udendørs fælles opholdsarealer.

Formålet med tillægget er at udlægge lokalplanområdet til boligområde i kommuneplanen, med mulighed for offentlige formål som sportsplads.

Dine muligheder

Byrådet har den 29.05.2024 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1342 Boligområde ved Boulevarden 74, Vejle og tillæg nr. 2 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 3. juni 2024 til mandag den 29. juli 2024 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Hvis du ønsker at få planerne printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med:

 • Den vestligste del af lokalplanområdet er udpeget som bevaringsværdigt landskab i sammenhæng med Vejle Ådal og Vejle enge. Lokalplanen og tillægget giver ikke mulighed for ændret anvendelse af arealet inden for denne udpegning.
 • Terrænet i lokalplanområdet bearbejdes således at det hæves, der hvor der skal bygges boliger og anlægges ny boldbane/atletikbane. Terrænet skal sammen med boligerne skabe et dige, med en kronekant på minimum 2,5 meter, der sikrer de bagvedliggende arealer ved forhøjet vandstand i åen.
 • Ny bebyggelse kræver en dispensation fra åbeskyttelseslinjen.
 • Ind- og udkørselsforhold til Boulevarden ændres således man alene kan køre højre ind og højre ud fra lokalplanområdet.
 • Arealet til boldbanen indskrænkes, men i stedet istandsættes boldbanens faciliteter, således udnyttelsen kan blive den samme eller øges.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.