icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1343

Boligområde ved Ulvehavevej, Mølholm

Vejle

Planen er i offentlig høring fra mandag den 10. oktober 2022 til mandag den 7. november 2022 kl. 15.00. Du har mulighed for at komme med bemærkninger i denne periode.

Klik her for at hente lokalplanen

Byrådet har d. 05.10.2022 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1343.

Formålet med lokalplanforslaget er, at muliggøre opførelsen af rækkehuse i et område nord for Ulvehavevej. Eksisterende lokalplan giver kun mulighed for etablering af parcelhuse på arealet. Der er behov for en ny lokalplan, da området er påvirket af støj fra motorvejen. Ny bebyggelse skal derfor opføres som sammenhængende rækkehuse, for at sikre at udendørs opholdsarealer afskærmes for støj.

Bemærkninger til planen

Du kan sende idéer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du også se planen

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.

Planen kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes Lokalplanen giver mulighed for rækkehusbebyggelse i to etager, der grænser op til eksisterende boligområder i Mølholm. Klik her for at hente screeningen.

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Gå til Klageportalen.

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.

Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Afgrænsning af lokalplan nr. 1343

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.