icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokal­plan nr. 1351 og til­læg nr. 11

Boligområde ved Agerbølvej i Give. Formålet med lokalplanforslaget er at ombygge det gamle Give Sygehus til boliger.

Vejle

Formålet med lokalplanforslaget er at ombygge det gamle Give sygehus til boliger.

Området ligger mellem Agerbølvej og Tykhøjetvej i Give på matr. nr. 9d, Give By, Give, Agerbølvej 2A-6, 7323 og udgør et område på 26.665 m².

De gamle bygninger ombygges til mellem 95-100 boliger som henholdsvis etageboliger, rækkehuse og ét parcelhus. En enkelt bygning samt en glasgang, som ikke kan bruges, rives ned.

Lokalplanområdet indeholder desuden parkeringspladser samt større fælles friarealer. Vejadgangen til området bliver udelukkende fra Agerbølvej, og beplantningsbæltet i den nordlige ende skal bevares.

Dine muligheder

Du kan sende idéer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du også se planen

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.

Planen kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

 

Indvirkning på miljøet (miljøvurdering)

 • Screening for miljøvurdering

  Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes.

  De gamle sygehusbygninger bliver genanvendt og omdannet til boliger. Det er den mest bæredygtige måde at etablere nye boliger på, da der ikke skal bruges energi på at producere nye byggematerialer og dermed mindsker CO2 udledningen.

  Lokalplanområdet ligger i gå- og cykelafstand fra Give midtby, hvor der er gode muligheder for fysisk udfoldelse. Indenfor lokalplanområdet er der gode grønne fællesarealer, der kan bruges til leg og ophold. Desuden ligger der en offentlig tilgængelig park i nærheden af lokalplanens område.

  Det skal sikres i lokalplanen at boligerne ikke er støjbelastet af trafikstøj fra Tykhøjetvej. Der stilles derfor krav om støjdæmpende foranstaltninger i lokalplanen.

  Området ligger indenfor særlige drikkevandsinteresser og Give Vandværk er indvendingsopland, men da anvendelsen af bygningerne blot ændres fra sygehus til boliger vurderes det ikke at planen påvirker drikkevandet yderligere. Dog skal parkeringsarealerne bevare en tæt belægning og hvor tagvandet nedsives må det ikke være fra metaltage eller tagpaptage.


  Klik her for at hente screeningen.

 • Klagevejledning for screening for miljøvurdering

  Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Gå til Klageportalen.

  For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

  Gebyr
  Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

  For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.

  Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Forslag til lokalplan nr. 1351 og tillæg nr. 11 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Byrådet d. 5. oktober 2022.

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.