icon-ErhvervsgrundeKommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1353

Erhvervsområde ved Ulvehavevej, Vejle.

Vejle

Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for, at eksisterende bebyggelse på Ulvehavevej 61 i Vinding, der anvendes til erhverv, også kan anvendes til butik.

Dine muligheder

Byrådet har den 26.04.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1353 Erhvervsområde ved Ulvehavevej, Vejle.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra tirsdag den 9. maj 2023 til fredag den 9. juni 2023 kl. 14.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes

I forhold til eksisterende byplanvedtægt nr. 3, som planen erstatter, er ændringen kun, at der gives mulighed for butikker til særlig pladskrævende varer. En trafikanalyse viser, at den trafikale påvirkninger vil være begrænset for Mølholmområdet. Planområdet er beliggende i den kystnære del af byzonen, men området er ikke synligt fra kysten.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.