icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1360

Center- og boligområde ved Jerlevvej, Jerlev.

Ødsted og Jerlev

Formålet med lokalplanforslaget er at muliggøre opførelse af en dagligvarebutik, som erstatning for butikken Vilstupvej 1, Jerlev, som er blevet for lille, samt rækkehuse.

Dagligvarebutikken kan etableres med en størrelse på 1.200 m2 inklusiv lager og med tilhørende parkeringspladser. Nord og vest for dagligvarebutikken kan placeres maksimum 24 rækkehuse.

Ejendommen ligger i landzone og vil med lokalplanen blive overført til byzone.

Dine muligheder

Byrådet har den 08.02.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1360 Center- og boligområde ved Jerlevvej, Jerlev.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 13. februar 2023 til mandag den 13. marts 2023 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med:

 • Dele af lokalplanområdet ligger inden for kirkebyggelinjen fra Jerlev Kirke samt kirkens nær- og fjernomgivelser. Ny bebyggelse kan have en maksimumhøjde på 8,5 meter.
 • Samlet vil påvirkningerne fra den nye bebyggelse og beplantning have mindre indflydelse på kirkens nære- og fjerne omgivelser end den hidtidige bebyggelse og beplantning, som har været meget lukket mod Vilstrupvej.
 • Der inddrages arealer til byudvikling, som i dag ligger i landzone og har været anvendt til landbrugsbebyggelse. Center- og boligområdet er udlagt i kommuneplanen.
 • Et tidligere landbrug erstattes af dagligvarebutik og tæt-lav boliger. Dette giver en anderledes afgrænsning mellem byen og det åbne land, som ikke er en forringelse.
 • Lokalplanområdet ligger inden for kirkebyggelinjen fra Jerlev Kirke. Ny bebyggelse kan have en maksimum højde på 8,5 meter. Samlet vil påvirkningerne fra den nye bebyggelse og beplantning have mindre indflydelse på kirken end den hidtidige bebyggelse og beplantning, som har været meget lukket mod Vilstrupvej.
 • Skovrejsning er uønsket inden for de arealer, der ligger inden for kirkens nær- og fjernomgivelser. Lokalplanen giver ikke mulighed for at rejse skov på disse arealer, men mulighed for beplantning i mindre omfang end i dag.
 • Ny bebyggelse opføres med almindelig afstand til eksisterende boliger, derved undgås påvirkning af udsigt og indblik.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering

Al jord i byzone er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet, men kan af kommunen undtages fra klassificeringen via Regulativ for Jord, hvis der er en rimelig grad af sikkerhed for, at et område generelt ikke er forurenet.

Området omfattet af lokalplanen vurderes at leve op til kriterierne for undtagelse fra områdeklassificeringen jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord agtes derved ændret således at området undtages fra områdeklassificeringen. Du kan læse mere og se regulativet her: www.vejle.dk/områdeklassificering

Spørgsmål og høringssvar sendes til jordogvarme@vejle.dk. Høringsfristen er 13.03.2023.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

 • Mandag-onsdag 8-15
 • Torsdag 8-17
 • Fredag 8-14

Fremmøde

 • Mandag-onsdag 9-15
 • Torsdag 9-17
 • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.