icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1362 og tillæg nr. 17 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Boligområde ved Moldevej, Vejle.

Vejle

Formålet med lokalplanforslaget er at reducere de almene boliger i området ved Finlandsparken fra 100% og ned til 68%. Boligforeningen AAB og Vejle kommune har udarbejdet en udviklingsplan for Finlandsparken. Udviklingsplanen har udpeget området ved Byg & Leg til at indeholde minimum 90 boliger.

På baggrund af Udviklingsplan for Finlandsparken har Vejle Kommune udbudt grunden til salg og fundet et velegnet boligprojekt, der opfylder kriterierne i udbudsmaterialet.

Lokalplanområdet dækker dels det tidligere Byg & Leg, men også daginstitutionen Moldevej 81 og den offentligt ejede parkeringsplads øst for Moldevej.

Lokalplanens formål er at udlægge området til boligområde med rækkehuse, etageboliger, institution og fælles friarealer.

Lokalplanen dækker også daginstitutionen på Moldevej 81 samt en offentligt ejet parkeringsplads øst for Moldevej. Dele af daginstitutionens legeplads samt den offentlige parkeringsplads bliver lige nu omdannet til nye grønne arealer kaldet 'Toppen af Nørremarken.

Formålet med tillægget er at muliggøre opførelse af rækkehuse i 1 etager samt etageboliger i 4 etager. Tillægget ændrer alene på antallet af etager samt bebyggelsens samlede højde og bebyggelsesprocent.

Dine muligheder

Byrådet har den 08.02.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1362 Boligområde ved Moldevej, Vejle og tillæg nr. 17 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 13. februar 2023 til mandag den 13. marts 2023 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med at:

De nye boliger vil give øget trafik, men ikke i en grad, der påvirker omgivelserne væsentligt.

De nye boliger vil bidrage til en højere befæstelsesgrad end i dag. Spildevandsplanen skal overholdes og dermed vil ændringen ikke påvirke omfanget af belagte arealer i væsentlig grad.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.