icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1366 og tillæg nr. 33

Erhvervsområde ved Elmegårdsvej, Ødsted.

Ødsted og Jerlev

Formålet med lokalplanforslaget er at udlægge areal til erhverv i den østlige del af Ødsted. Der overføres areal fra landzone til byzone, og der stilles bl.a. krav om afskærmende beplantningsbælter, om beskyttelse af grundvandet, samt om sikring af beskyttet dige og gasfordelingsledning.

Formålet med tillægget er at udvide en eksisterende erhvervsramme i den østlige del af Ødsted, mellem Dyrlæge Ravns Vej og Elmegårdsvej, med 1,5 ha i nordlig retning.

Dine muligheder

Byrådet har den 04.10.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1366 Erhvervsområde ved Elmegårdsvej, Ødsted og tillæg nr. 33 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 9. oktober 2023 til mandag den 4. december 2023 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes.

Med kommuneplantillægget udvides erhvervsrammeområde med ca. 1,5 ha. Miljøklassen angives til 1-4, dog kun miljøklasse 4, hvis grundvandet ikke trues. Udvidelsen vurderes at være en mindre udvidelse, og området ligger i naturlig tilknytning til erhvervsrammen, så der vil ske byudvikling indefra og ud.

Lokalplanområdet zoneres i forhold til miljøklasser. Miljøstyrelsens grænseværdier for støj mv skal overholdes. Der gives mulighed for miljøklasse 1-3 i den sydvestlige del af lokalplanområdet, og 1-4 i den resterende del. Dog kun miljøklasse 4, hvis grundvandshensyn kan opfyldes.

I lokalplanen stilles krav, så grundvandet beskyttes.

Der stilles også krav om afskærmende beplantning ud mod det åbne land, så afgrænsningen mellem by og det åbne land ikke påvirkes væsentligt.

Lokalplanen respekterer ydermere gasfordelingsledningen og diget, der løber gennem lokalplanområdet, idet der fastlægges begrænsninger og en afstandszone.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.

Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering

Al jord i byzone er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet, men kan af kommunen undtages fra klassificeringen via Regulativ for Jord, hvis der er en rimelig grad af sikkerhed for, at et område generelt ikke er forurenet.

Området omfattet af lokalplanen vurderes at leve op til kriterierne for undtagelse fra områdeklassificeringen jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord agtes derved ændret således at området undtages fra områdeklassificeringen. Du kan læse mere og se regulativet på www.vejle.dk/områdeklassificering

Spørgsmål og høringssvar sendes til jordogvarme@vejle.dk. Høringsfristen er den 06.11.2023.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.