icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1367 og tillæg nr. 21

Centerområde ved Ibæk Strandvej og Toldbodvej, Vejle

Vejle

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for erhvervsbebyggelse i miljøklasse 1-3 centralt i Vejle by. Bebyggelsen skal opføres i varierende højder, hvor der lægges vægt på materialevalg og et grønt udtryk ud mod de tilgrænsende veje. Derudover er det et formål at sikre et grønt bælte med beplantning og sti langs Vejle Å. Der gives mulighed for terrænregulering langs Vejle Å af klimamæssige hensyn, og der gives mulighed for, at bebyggelse kan nedrives.

Formålet med tillægget er, at give mulighed for erhvervsbyggeri i varierende højder op til 5 etager centralt i Vejle By. Miljøklassen ændres fra 1-2 til 1-3, bebyggelsesprocenten hæves fra 70% til 130% og den maksimale byg­ningshøjde ændres fra 12 meter til 24 meter. Derudover indskrives krav til parkering og til opholdsarealer. Endelig gives mulighed for terrænregulering langs Vejle Å, hvis det sker af klimahensyn, dvs. i forhold til stigende vandstand, stormflod mv.

Dine muligheder

Byrådet har den. 06.03.2024 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1367 Centerområde ved Ibæk Strandvej og Toldbodvej, Vejle og tillæg nr. 21 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 11. marts 2024 til mandag den 6. maj 2024 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med: Der gives mulighed for erhvervsbyggeri på et areal som i forvejen anvendes til erhverv, og allerede planmæssigt indeholder mulighed for erhverv. Miljøklassen hæves fra 1-2 til 1-3, hvilket ikke vurderes at medføre miljøkonflikter, da området grænser op til større veje og erhverv, og Miljøstyrelsens grænser for støj skal overholdes. Der vil kunne opføres byggeri i 2-5 etager, hvilket ifølge visualiseringer ikke vil påvirke kysten visuelt. Vejle Å er beskyttet efter naturbeskyttelses­loven. Det nuværende plangrundlag udlægger et grønt bælte på 10 meter med sti ud mod åen. De nye planer udlægger et ca. 20 meter grønt bælte med sti ud mod åen, hvorved der ikke sker forringelse af naturinteresserne. Kommunen er sindet at dispensere fra å-beskyttelseslinjen, da planområdet allerede er udbygget og ligger centralt i byen. Planerne vil ikke medføre en væsent­lig ændring i forhold til geologisk bevaringsværdi og lavbundsareal, da planområdet allerede er i en centerramme, og anvendes til er­hverv og grønt bælte med sti. Det vurderes i øvrigt, at åen og dens næromgivelser kan opretholdes som levested og spredningskorridor for planter og dyr. Planområdet ligger delvis i et vandværksopland, hvorfor der stilles krav om tæt belægning, så der ikke sker nedsivning. Planområdet er ud­peget i forhold til oversvømmelse, så der er krav om klimasikring af bygninger og anlæg.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.
Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.