icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1368

Boligområde ved Diget, Vejle.

Vejle

Formålet med lokalplanforslaget er at opføre etageboliger som en tilbygning til bebyggelsen på Boulevarden 19A og 19B og som fire punkthuse på Diget i Vejle bymidte. Det er bygherres vision at skabe et projekt af høj arkitektonisk kvalitet, som forbedrer det eksisterende bymiljø, tilbyder attraktive boliger og giver mulighed for socialt samvær og udendørs aktiviteter.

Tilbygningen til bebyggelsen på Boulevarden 19A og 19B placeres som en tredje fløj til den vinkel 19A og 19B danner i dag. Omkring bygningen skabes fælles friarealer og parkering. Tilbygningen opføres i fire etager og erstatter bebyggelsen på Boulevarden 19Y.

Punkthusene opføres i fire etager og placeres bag den karréstruktur, der er mod Enghavevej, Flegmade og til dels Vestre Engvej. Mellem punkthusene etableres fælles friarealer med stiforbindelse til omkringliggende arealer samt parkeringspladser.

Dine muligheder

Byrådet har den 20.03.2024 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1368 Boligområde ved Diget, Vejle.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra tirsdag den 9. april 2024 til tirsdag den 7. maj 2024 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med at bebyggelsen har et omfang og en placering, der ikke generer omgivelserne. Der er ikke særlige natur eller miljøhensyn der skal tages i lokalplanområdet. Lokalplanområdet er kortlagt efter jordforureningsloven på vidensniveau 1. Det betyder at der skal søges tilladelse ved Region Syddanmark forud for byggetilladelse.
Nyt byggeri i lokalplanområdet skal kunne sikres mod forhøjet vandstand, fx i forbindelse med store regnmængder, i en højde på op til kote 2,5 (DVR90).
Området er undtaget fra åbeskyttelseslinjen jævnfør naturbeskyttelsesloven, da der allerede findes væsentlig lovlig bebyggelse mellem området og åen. Ny bebyggelse kommer ikke nærmere åen end de eksisterende bygninger.
Lokalplanområdet ligger i samme højde som Vejle bymidte. Mellem kysten og lokalplanområdet ligger Vejle bymidte med massiv bebyggelse. Ny bebyggelse i lokalplanområdet afviger ikke fra øvrig bebyggelse i bymidten i højde eller materialer.
Det er vurderet, at der ikke er eksterne berørte myndigheder, der skal høres i screeningsafgørelsen.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.