icon-ErhvervsgrundeKommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1371

Boligområde mellem Vestermarksvej og Degnesvinget, Grejs

Grejs

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for kompaktparceller eller op til 20 tæt-lav boliger i en etage med udnyttet tagetage. Lokalplanforslaget er udarbejdet for et område, der ligger langs Vestermarksvej på matr.nr. 1d, Grejs By, Grejs. Lokalplanområdet er ca. 11.000 m2 og ligger i den vestlige del af Grejs, i nær tilknytning til Grejs Friskole og Grejs Kulturcenter. Vejadgang til området skal ske fra Vestermarksvej.

Dine muligheder

Byrådet har den 08.03.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1371 Boligområde mellem Vestermarksvej og Degnesvinget, Grejs.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra tirsdag den 14. marts 2023 til fredag den 14. april 2023 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du se planen.

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes.

Ved planlægning af lokalplanområdet tages der hensyn til frie strømningsveje, og der er udlagt arealer til håndtering af overfladevandet. Foranstaltningerne vurderes at sikre bebyggelse og anvendelse tilstrækkeligt i tilfælde af skybrud. Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Området ligger inden for skovbyggelinjen, men er undtaget jævnfør Naturbeskyttelsesloven, da der allerede findes væsentlig lovlig bebyggelse nærmere skoven end 300 meter. En mindre del af det sydvestlige lokalplanområde ligger inden for udpegningen med geologisk bevaringsværdi. Udpegningen omfatter Vejle Tunneldal, herunder Grejsdalen. Den geologiske bevaringsværdi er udpeget på baggrund af landskabets geologiske former. Lokalplanområdet ligger i udkanten af udpegningen og ligger ikke på selve skrænten til Grejsdalen.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.