icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1373

Boligområde Tirsbæk Bakker, etape 5, Margrethehøj og Emiliedalen, Vejle

Vejle

Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for ca. 65 parcelhuse eller ca. 50 parcelhuse og ca. 35 rækkehuse. Cirka 15.000 m² af den nordlige del af lokalplanområdet kan også anvendes til daginstitution.

Dine muligheder

Byrådet har den 13.09.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1373 Boligområde Tirsbæk Bakker, etape 5, Margrethehøj og Emiliedalen, Vejle.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 18. september 2023 til mandag den 16. oktober 2023 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Landskabs- og naturinteresser, herunder kystlandskabet, Natura 2000-områder, § 3-områder og diger, påvirkes ikke at planen. Trafikken er tidligere miljøvurderet, og vejnettet er allerede udbygget. Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.