icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1377

Boligområde syd for Skovlunden, Thyregod

Thyregod og Vesterlund

Formålet med lokalplanforslaget er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af tæt lav og åben lav boligbebyggelse, at sikre, at bebyggelse indpasses bedst muligt i forhold til terrænet, og at bebyggelsen gennem sin fremtræden og disponering i området signalerer kvalitet og høj arkitektonisk værdi. Desuden har lokalplanen til formål, at sikre, at de fælles friarealer indrettes og beplantes med høj kvalitet, samt at overføre størstedelen af området fra landzone til byzone.

Dine muligheder

Byrådet har den 06.03.2024 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1377 Boligområde syd for Skovlunden, Thyregod.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 11. marts 2024 til mandag den 15. april 2024 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes.

Dette begrundes med:

Planen er for et mindre område på lokalt plan og udtager et mindre areal fra en eksisterende plan, hvor arealet uændret udlægges til stamvej. Planen inddrager et areal, der i dag anvendes som landbrugsareal. Arealet er udlagt i kommuneplanen til byudvikling.

Planområdet vil udgøre den sydlige afgrænsning af Thyregod. Eksisterende læhegn på diger mod syd og vest suppleres med yderligere beplantning, og sikrer en god overgang mellem Thyregod og det åbne land.

Skovlunden vurderes som stamvej at kunne tage trafikken fra det nye lokalplanområde, da vejen er tilstrækkelig bred til den forventede trafik.

Der er fastlagt afværgeforanstaltninger, så oversvømmelse på grund af ekstrem nedbør undgås i planområdet. Ved byggemodning skal der foretages terrænregulering af udpegede arealer. Der skal udlægges og etableres magasineringsvolumer til ekstrem nedbør svarende til de eksisterende lavningsvolumener i de fælles friarealer, og der er fastlagt minimumssokkelkoter for enkelte grunde.

Den nordlige del af planområdet er omfattet af skovbyggelinje. Området er dog undtaget fra skovbyggelinjen jævnfør naturbeskyttelsesloven, da der allerede findes væsentlig lovlig bebyggelse nærmere skoven end 300 m.

Stamvej er udlagt med enkeltrettet fællessti i begge sider, og boligveje er udlagt med ensidigt fortov. Hastighedsdæmpende tiltag, overgange m.v. skal etableres med en udformning i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejregler.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering

Al jord i byzone er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet, men kan af kommunen undtages fra klassificeringen via Regulativ for Jord, hvis der er en rimelig grad af sikkerhed for, at et område generelt ikke er forurenet.

Del af matr.nr. 5an Thyregod By, Thyregod og af vejlitra 7000y, Skovlunden, i området for forslag til lokalplan nr. 1377 er i byzone og allerede undtaget af områdeklassificeringen.

Området omfattet af lokalplanen vurderes at leve op til kriterierne for undtagelse fra områdeklassificeringen jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord agtes derved ændret således at området undtages fra områdeklassificeringen. Du kan læse mere og se regulativet på
www.vejle.dk/områdeklassificering

Spørgsmål og høringssvar sendes til jordogvarme@vejle.dk. Høringsfristen er den 08.04.2024.

Koprtbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.