icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1379 og tillæg nr. 26

Boligområde ved Agerbølvej og Parkvej, Give

Give

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for at opføre ca. 12 etageboliger udført som to punkthuse i to etager med høj tagrejsning. Bebyggelsen tilpasses den eksisterende skala og typologi i området og må derfor opføres i maksimalt 10,5 meters højde. Bebyggelsen ønskes opført i tegl, træ og metalplader som alu-plader eller pandeplader med stående false, i rød/brune nuancer. Vejadgang til boligerne skal ske fra Parkvej. Lokalplanforslaget er udarbejdet for et område på hjørnet af Agerbølvej og Parkvej i Give, matr.nr. 9au og 9al, Give By, Give. Lokalplanområdet er på 2.854 m2, og har tidligere været brugt til parkeringsplads i forbindelse med Give Sygehus. Da sygehuset er nedlagt, er der ikke brug for parkeringspladsen mere.

Planområdet ligger i kommuneplanramme 2.B.7 Boliger ved Agerbølparken i Give, der giver mulighed for lav boligbebyggelse i maksimum 2 etager og 8,5 meter i højden. Det er tillæggets formål at overføre planområdet til kommuneplanramme 2.B.15 Boliger ved Agerbølvej i Give, og dermed give mulighed for at opføre etageboliger op til 10,5 meter i højden. Tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.

Dine muligheder

Byrådet har d. 08.02.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1379 Boligområde ved Agerbølvej og Parkvej, Give og tillæg nr. 26 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra fredag den 17. februar 2023 til fredag den 14. april 2023 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes.

Området ligger inden for indvendingsoplandet for Give Vandværk. Da anvendelsen af lokalplanområdet ændres fra offentlige formål, i form af sygehus, til boliger, vurderes det ikke at planen påvirker drikkevandet yderligere. For at undgå nedsivning af skadelige stoffer sikres det, at der anvendes fast belægning på veje og parkeringspladser, ligesom tage og facader ikke må udføres i materialer, hvor der sker udvaskning af metaller som kobber og zink. Det skal sikres i lokalplanen at overfladevand i videst muligt omfang forsinkes eller nedsiver på egen grund. Under terrænreguleringen forebygges stagnering af overfladevand, ligesom de frie strømningsveje sikres.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.