icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1390

Boligområde ved Tømmervej, Børkop

Børkop

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for at etablere rækkehuse i én etage.

Dine muligheder

Byrådet har d. 13.12.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1390 Boligområde ved Tømmervej, Børkop.
Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 18. december 2023 til mandag den 22. januar 2024 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Lokalplanens foreløbige retsvirkning
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering

Lokalplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes.
Dette begrundes med:
Der tilføjes maksimum 13 boliger i lokalplanområdet. Trafikbelastningen for personbiler øges derfor en smule på Tømmervej, men ikke noget der er af væsentlig betydning.
I den sydlige del af lokalplanområdet er skovrejsning uønsket. Planen omfatter ikke etablering af skov, og dermed vil det ikke have betydning.
Den sydlige del af lokalplanområdet er markeret som lavbundsareal. Arealet bliver ikke bebygget, men kommer til at være en del af boligernes fælles friareal.
Lokalplanområdet giver mulighed for boliger på en sydvendt skråning som har fald mod Elbækvej med eksisterende boliger. Rækkehusene opføres i én etage og får en afstand til skel, som vil mindske udsigt og indbliksgener.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.
Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Lokalplanområdet