icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1396

Boligområde ved Tinnetvej, Vonge.

Vonge og Kollemorten

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for, at opføre boliger i form af parcelhuse (åben-lav) og rækkehuse/dobbelthuse (tæt-lav bebyggelse), da der er efterspørgsel på flere boliger i Vonge.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af rekreative arealer for hele lokalplanområdet og klimasikrer området ved forsinkelse af skybrudsvand i de fælles friarealer. Området skråner svagt mod nord, og derfor planlægges der for et regnvandsbassin i det nordøstlige hjørne.

Landejendommen øst for lokalplanområdet har en overkørselsret via markvejen i syd, hvorfor der planlægges vejadgang til lokalplanområdet via denne.

Dine muligheder

Byrådet har den 08.11.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1396 Boligområde ved Tinnetvej, Vonge.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 13. november 2023 til mandag den 11. december 2023 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du se planen

Hent lokalplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes.

Der inddrages et nyt areal på ca. 2,6 ha. til boligområde. Området i forvejen er udlagt til boligformål i Kommuneplanen. Afgrænsningen mellem byen og det åbne land flytter, men et grønt areal med regnvandsbassin og fælles grønne opholdsarealer mod nord bløder overgangen op. Mod vest bevares den naturlige afgrænsning i form af et levende hegn og mod øst afgrænses lokalplanområdet af Tinnetvej.  

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.