icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1402 og tillæg nr. 32

Erhvervsområde nord for Ribevej, Egtved.

Egtved

Formålet med lokalplanforslaget er, at udlægge områdets areal til erhverv inden for miljøklasse 1-4, at sikre, at anvendelsen af lokalplanens område ikke forurener områdets grundvandsressourcer, og at sikre, at der etableres afskærmende beplantningsbælter langs områdets afgrænsning, samt at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone.

Formålet med tillægget er, at udlægge området til anvendelse til erhverv i miljøklasse 1-4. Området skal erstatte det nuværende udlæg af rammeområde 4.E.5 Erhvervsområde ved Ribevej i Egtved på naboejendommen mod øst, Ribevej 186. Anvendelse fastholdes uændret i det nye område til erhvervsformål, som ikke er grundvandstruende. Det kan være kontorerhverv, liberale erhverv, engroshandel, håndværksvirksomheder eller lettere fremstillingserhverv. Der kan ikke etableres detailhandel inden for området.

Dine muligheder

Byrådet har den 08.11.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1402 Erhvervsområde nord for Ribevej, Egtved og tillæg nr. 32 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra mandag den 13. november 2023 til mandag den 15. januar 2024 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Planerne inddrager et areal, der i dag anvendes som landbrugsareal. Arealet erstatter dog et mindre areal, allerede udlagt i kommuneplanen til byudvikling.

Planområdet kommer til at udgøre den nordlige afgrænsning af Egtved. Der udlægges derfor et beplantningsbælte, der sikrer en god overgang mellem Egtved og det åbne land.

Området ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplandet til Tørskind Vork Vandværk. Boringerne til Tørskind Vork Vandværk ligger mere end 2,5 km nord for området, og området er ikke særligt sårbart over for nitrat. Egtved Vandværk har to kildepladser centralt i Egtved. På baggrund af den store afstand til Tørskind Vork Vandværks kildeplads, den lille sårbarhed i området, Egtved Vandværks dybe boringer (105 m) samt grundvandets strømningsretning i området kan området udvikles på særlige grund-vandsbetingelser. De tilladte miljøklasser vil være 1-4, dog ikke grundvandstruende virksomheder. Lokalplanen stiller desuden krav om tætte belægninger på veje og efter konkret vurdering på parkeringsarealer og arealer til udendørs oplag, samt nedlægger forbud mod nedsivning af overfladevand fra arealer så som veje og parkeringsarealer samt fra zink- og kobbertage.
Der er et mindre erhverv på naboejendommen mod øst. Påvirkningen fra naboerhverv vurderes ikke væsentlig.
Der er mulighed for virksomhedsklasse 1- 4, dog ikke grundvandstruende virksomhed. Området må ikke belaste naboer med støj, lugt, støv og luftforurening i et niveau, som overstiger de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.
Påvirkningen fra planområdet vurderes ikke at være væsentlig.
Landevejen Ribevej er udlagt som offentlig vej og har god kapacitet. Den trafikale påvirkning ved ombygning af T-krydset Ribevej / Østergade til forsat kryds vil være begrænset.
Ved anvendelse til liberale erhverv som kontorer m.v. på grunde tættest på Ribevej, vil der kunne blive stillet vilkår om støjdæmpende foranstaltninger mod vejtrafikstøj fra Ribevej.

Arealer nord for Egtved er generelt udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder. Planområdet inddrager et af disse arealer, hvor arealet dog erstatter et mindre areal, allerede udlagt i kommuneplanen til byudvikling. Det mindre areal kan derfor genudpeges, og det vurderes, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end nødvendigt.
Der er et cirka 365 meter langt beskyttet dige i planområdets områdeafgrænsning mod øst. Diget beskyttes fortsat. Lokalplanen forudsætter, at der kan dispenseres til et mindre digegennembrud til ændret vejadgang til naboejendommen.
Ændring af T-krydset Ribevej/Østergade til et forsat kryds, hvor naboejendommens vejadgang flyttes fra Ribevej til planområdet, vurderes at kunne sikre en hensigtsmæssig trafiksikkerhed for alle trafiktyper.
Lokalplanen sikrer et afskærmende beplantningsbælte rundt om erhvervsområdet, og den visuelle påvirkning vurderes dermed ikke væsentlig.
Vejle Kommune har derfor vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering

Al jord i byzone er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet, men kan af kommunen undtages fra klassificeringen via Regulativ for Jord, hvis der er en rimelig grad af sikkerhed for, at et område generelt ikke er forurenet.

Området omfattet af lokalplanen vurderes at leve op til kriterierne for undtagelse fra områdeklassificeringen jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord agtes derved ændret således at området undtages fra områdeklassificeringen. Du kan læse mere og se regulativet på
www.vejle.dk/områdeklassificering

Spørgsmål og høringssvar sendes til jordogvarme@vejle.dk. Høringsfristen er den 11.12.2023.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.