icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Forslag til lokalplan nr. 1404 og tillæg nr. 43

Offentlige formål ved Vestre Engvej, Vejle.

Vejle

Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for placering af hyttebyens eksisterende faciliteter i form af seks boligenheder, fælleshus og øvrige faciliteter til hyttebyen på de ca. 7.500 m2 samt fremtidige udvidelsesmuligheder på op til yderligere fire boligenheder på ca. 2.500 m2. Derudover udlægges arealer til beplantning, vandhåndtering, afstand til omkringliggende stier og veje mv.

Lokalplanområdets arealer udgør samlet i alt ca. 17.500 m².

Lokalplan nr. 1404 har baggrund i den eksisterende rammelokalplan nr. 1331, samt tidligere proces omkring den bedst mulige placering og proces omkring flytning af hyttebyen.

Formålet med tillægget er at give mulighed for at udvide kommuneplanrammens areal.

Dine muligheder

Byrådet har den 08.11.2023 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1404 Offentlige formål ved Vestre Engvej, Vejle og tillæg nr. 43 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.

Du kan komme med idéer, bemærkninger og indsigelser i perioden fra fredag den 10. november 2023 til tirsdag den 9. januar 2024 kl. 15.00. Idéer, bemærkninger og indsigelser sender du til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du se planerne

Hent lokalplanen
Hent tillægget

Du kan også se planerne hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få lokalplanen printet, kan du kontakte Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 

Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Det begrundes med, at lavbundsområdet er allerede påvirket af jordarbejder og fremover bearbejdes med henblik på at indgå i en naturværdiskabende regnvandshåndteringsplan for hele Ny Rosborg og at der etableres et 3 gange større område for erstatningsnatur for udtaget mose. Der stilles krav om at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes.

Hent screeningen

Klagevejledning for screening for miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal du sende til Planklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Kortbilag

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.